A városi televízió közvetítse újra a képviselő-testületi üléseket!

2017 júniusában, a pár hónappal korábban Gyuláról ideejtőernyőztetett Nánási János javaslatára a testület fideszes többsége, a mi ellenzéki tiltakozásunk dacára megszüntette a képviselő-testületi ülések tévés közvetítését.

Már a 2017. évi közmeghallgatáson is téma volt, többen kérték a tévéközvetítés visszaállítását,ugyanez történt egy évvel később, a 2018. évi közmeghallgatáson is. Külön „bája” a történetnek, hogy miután a fideszes többség ‒ gyakorlatilag ‒ letiltotta a közvetítést, így a tévé vágatlanul azoknak az orosházi polgároknak a közmeghallgatás keretében tett felszólalásait, kérdéseit sem adta le, akikért és akiknek a városi büdzsébe befizetett adóforintjaiból voltaképpen van. Az meg különösen vicces, hogy minden alkalommal, amikor Dávid Zoltánnak neki szegezték a kérdést, hogy miért szüntették meg a közvetítést, ő Nánási János ügyvezetőre mutogatott, aki meg ugyanekkor a testületre kente az egészet.

Sok szót nem érdemel az előzmény: nyilvánvaló, hogy miért tették, és miért nem engedik, hogy az a „produkció”, amit a testületi ülésen művelnek, a széles közvélemény számára is látott és ismert legyen. A helyi „közmédia” jól elhallgatja a dolgokat, összefoglalójában és tudósításában jól „megszerkeszti”. Így történt az ‒ hogy csak egy példát mondjak legutóbbról ‒, hogy amikor a decemberi képviselő-testületi ülésen ismét, sokadik alkalommal, konkrét módosító indítvány formájában javasoltam a testületi ülések közvetítésének visszaállítását (akként, hogy módosítsuk a város nonprofit kft.-jével kötött közszolgáltatási megállapodást, és kerüljön bele vissza az eredeti passzus; jelzem, egyébként semmi sem tiltja, hogy ettől függetlenül bármikor leadja a testületi ülést a tévé, ez csak egy kötelezvény, de e nélkül is megtehetné csak úgy „közszolgálatilag”!), akkor mindez a városi tévé „összefoglalójából” simán kimaradt, a saját készítésű anyagukban egyszerűen átugrották ezt a napirendi pontot, mint ha ott sem lett volna.

Megunva a Dávid Zoltán-féle szokásos teszetoszaságot és tehetetlenséget, készítettem egy előterjesztést, kérve, hogy a következő ülésén a képviselő-testület ezt tárgyalja. Ki fog derülni, hogy még ezt sem merik-e napirendre venni, mint ahogy a múltban már annyi ellenzéki előterjesztést lesöpörtek a napirendre nem vétellel, vagy napirendre veszik, csak leszavazzák. Egy mondatot emelnék ki belőle, azt gondolom, ennél több indoklás ehhez nem is szükséges:

Az eltelt idő bebizonyította, hogy szükség van a testületi ülések közvetítésére, az orosházi polgárok azt igénylik, és egyébként is ez felel meg egy 21. századi modern, átlátható, szolgáltató és demokratikus városnak.

Ennyi. Ha továbbra is gyávák visszaállítani a tévéközvetítést, akkor az mindennél többet elmond arról, hogy mennyire félnek a nyilvánosságtól.

Előterjesztés

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 20-i ülésén döntött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött, 2019. évre, határozott időtartamra vonatkozó, médiaszolgáltatási feladatellátás megvalósításáról szóló közszolgáltatási megállapodásról. A megállapodás 8. pontja szerint:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a lakosság teljeskörű és tényszerű tájékoztatása érdekében összefoglalót készít a testületi ülésen felvett anyagokból, melyet az oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban megjelentet. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az oroscafe.hu portálon a testületi ülésen elhangzottakról szöveges tudósítást ad.”

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. júniusi 29-i ülésén döntött arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási megállapodást úgy módosítja, hogy abból kikerül a testületi ülések audiovizuális közvetítésére, rögzítésére és archiválására vonatkozó szakmai tartalom. Azóta a városi televízió a testületi üléseket nem közvetítette. Az eltelt idő bebizonyította, hogy szükség van a testületi ülések közvetítésére, az orosházi polgárok azt igénylik, és egyébként is ez felel meg egy 21. századi modern, átlátható, szolgáltató és demokratikus városnak.

A testületi ülések közvetítésének személyi és tárgyi feltételei a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nél biztosítottak, a feladatellátás megvalósítása többlettámogatást nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra médiaszolgáltatás feladatellátásra megkötött közszolgáltatási megállapodás 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„8. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ‒ a lakosság teljes körű és tényszerű tájékoztatása érdekében ‒ Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseit audiovizuálisan közvetíti, rögzíti és archiválja. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ezen kívül összefoglalót készít a testületi ülésen felvett anyagokból, melyet az Oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban megjelentet. Az Orosházi Életben és az Oroscafe.hu portálon a testületi ülésen elhangzottakról szöveges tudósítást ad.”

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető a megállapodás-módosítás aláírásáért és a szükséges intézkedések megtételéért.

Határidő: értelem szerint.

Orosháza, 2019. január 15.

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

2018. december 20.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai

Dávid Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntötte Lajti Tímea ügyvezető asszonyt. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalták, felkérte a Bizottságok Elnökeit, hogy ismertessék a Bizottságok állásfoglalásait.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és mindkét határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolta.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai az előterjesztés címe, mely két határozati javaslatot tartalmaz. Jelezte, hogy az első határozati javaslathoz tartozó melléklethez módosító javaslatot fog tenni. Az orosháziak előtt ismert, hogy tavaly júniusban a Képviselő-testület döntött arról, hogy az ülések közvetítését megszüntetik, és akkor cserélték ki a közszolgáltatási megállapodásban az azt megelőző részt arra, ami most a 8-as pontban olvasható. Álláspontja szerint ez teljesen rendben van, és a szakma is azt kívánja, hogy készüljön összefoglaló a Képviselő-testületi ülésekről a helyi közmédiában. Hangsúlyozta, hogy az orosházi emberek, akik több alkalommal bejöttek már a Képviselő-testületi ülésre, visszakövetelik a Képviselő-testületi ülések közvetítését. A közszolgáltatási megállapodás 8-as pontját kívánta kiegészíteni módosító indítványával, ami a következő: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseit a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. audiovizuálisan közvetíti, rögzíti és archiválja. Ez egyaránt vonatkozik az interneten illetve a televízióban közvetített tartalmakra. Ez a szöveg volt az eredeti közszolgáltatási megállapodásban és ezt kérik az orosháziak, hogy most állítsák vissza.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor módosító indítványát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor képviselő javaslatát,

miszerint a közszolgáltatási megállapodás 8-as pontját egészítsék ki az alábbi szöveggel: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseit a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. audiovizuálisan közvetíti, rögzíti és archiválja, ami vonatkozik az interneten illetve a televízióban közvetített tartalmakra.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

257/2018. (XII.20.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

  1. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel – a jelen határozat mellékletét képező – közszolgáltatási megállapodást köt 2019. január 01-től 2019. december 31-ig tartó határozott időtartamra,
  2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, a 2019. január 01. – 2019. március 31. közötti médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 20.000.000,- Ft működési jellegű támogatást biztosít, melyet egyösszegben 2019. január 15-ig átutalással megfizet,
  3. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási megállapodás aláírására és a költségvetés ismeretében a közszolgáltatási megállapodás módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:     Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért

Godár Andrea irodavezető a forrás 2019. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő:                              2018. december 31.

Melléklet

 

Tervezet

„KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzskönyvi azonosító szám: 725514, adószám: 5725510-2-04, számlaszám: 11733041-15346316) /a továbbiakban: Önkormányzat/,

 

másrészről Lajti Tímea ügyvezető által képviselt Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u. 3., Cg.: 04-09-009076, adószám: 21171941-2-04., számlaszám: 11733041-20038832, kapcsolattartásra jogosult: Nánási János cégvezető ) /a továbbiakban: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft./

 

/a továbbiakban együtt: Szerződő felek/ között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

1.      Az Önkormányzat Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében deklarálta, ezáltal feladatának tekinti a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését, valamint a médiaszolgáltatást.

 

2.      A Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nek meghatározó jelentősége van a közművelődési és tájékoztatási feladatok ellátása során.

 

3.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a jelen megállapodás tárgyát képező médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására – összhangban Orosháza Város Önkormányzata éves költségvetésében foglaltakkal – az alábbi médiaeszközök működtetésével tesz eleget a következőkben meghatározottak szerint:

 

3.1. Működteti az Orosházi Városi Televíziót 24 órás műsorszolgáltatással, napi 2 óra (ismétlésekkel együtt) szerkesztett adással és folyamatos képújság sugárzással.

3.2. A Televízió működéséhez a szükséges tárgyi-személy feltételeket jelen szerződésben rögzítettek alapján biztosítja.

3.3. Szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti hetilapot, a lap kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.

3.4. Kiadói tevékenysége során köteles gondoskodni a lap tartalommal való megtöltéséről, (cikkek, riportok, nyilatkozatok, fotók, rajzok stb.) úgy, hogy az megfeleljen a nyilvántartási határozatban a „városi közéleti események”-ként meghatározott tárgykörnek. Köteles gondoskodni a lap hetenként nyolc színes oldalon, minimum 14.300 példányban való nyomdai megjelentetéséről, valamint arról, hogy a lap ingyenesen eljusson a város lakóinak postaládáiba.

3.5. Szerkeszti és üzemelteti az online www.oroscafe.hu hírportál a szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.

3.6. Gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

 

4.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 3. pontban foglalt feladataira tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy a felsorolt kötelezettségekkel arányban a 2019. január 01- március 31. közötti időszak feladatellátására 20.000.000,- Ft működési célú támogatást biztosít a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A 2019. április 01- december 31. közötti feladatellátás megvalósítására a fedezetet a 2019. évi költségvetésben biztosítja az Önkormányzat a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére, az in house feltételek megléte esetén.

 

A támogatás felhasználása kizárólag a jelen megállapodásban rögzített célok érdekében történhet, az alábbi feladatok szerinti bontásban:

 

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei

 

 

1.700.000,- Ft

Bérek járulékai

14.319.500,- Ft

Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség

 

3.980.500,- Ft

Összesen:

20.000.000,- Ft

 

5.      A Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 4. pontban rögzített összegű támogatást az Önkormányzat 2019. január 15. napjáig utalja át a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az OTP Bank Nyrt. orosházi fiókjánál vezetett 11733041-20038832. számú bankszámlájára. A 2019. április 01- december 31. közötti feladatellátás megvalósítására a 2019. évi költségvetésben biztosított fedezet átutalásának ütemezéséről a felek a jelen megállapodás módosítása során rendelkeznek.

 

6.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja, hogy a részére biztosított támogatást rendeltetésszerűen használja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásról és a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi elszámolást készít, amit legkésőbb 2020. május 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra.

 

7.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja, az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat Hivatala, intézményei, cégei számára az Orosházi Élet minden számában maximum 1/2 oldal ingyen megjelenést biztosít, amelyeknek minden esetben közérdekűnek, a város lakosságát közvetlenül érintőnek kell lennie. A fel nem használt fél oldalak nem vonhatóak össze, és a megjelenés előtt 5 naptári nappal jelezni kell a Szerkesztőség felé a megjelenés szándékát. A Szerkesztőségnek minden esetben mérlegelési lehetősége van, hogy az adott Önkormányzati közleményt melyik oldalon, milyen terjedelemben jelenteti meg. Önkormányzati közleménynek számít minden az Önkormányzati dolgozók, hivatali vezetők, Önkormányzati cégek vezetői, polgármester, alpolgármesterek által kiadott közlemények, ünnepi köszöntők rendezvény meghívók.

 

8.      Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a lakosság teljeskörű és tényszerű tájékoztatása érdekében összefoglalót készít a testületi ülésen felvett anyagokból, melyet az oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban megjelentet. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az oroscafe.hu portálon a testületi ülésen elhangzottakról szöveges tudósítást ad.

 

9.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa a város érdekében, a város lakosságának érdekében a város közigazgatási területén szervezett rendezvényeket, találkozókat, főként a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által felkínált kommunikációs csatornákon hirdeti.

 

10.    Orosháza Város Önkormányzata vállalja, hogy rendezvényein a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos médiatámogató legyen.

 

11.    Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:

11.1. a Nonprofit Kft. részéről Nánási János cégvezető

11.2. az Önkormányzat részéről Fejes Róbertné alpolgármester

 

12.    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. lehetővé teszi, hogy a támogatás felhasználását az Önkormányzat képviselője, valamint a különböző jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, irataiba betekinthetnek, ennek érdekében a helyszínen ellenőrzést is tarthatnak.

 

13.    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy a támogatás jogsértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamattal, késedelem esetén a Ptk. 6:155. (1) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

 

14.    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg csatolja a nyilatkozatot arról, hogy

14.1. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a alapján köztartozásmentes adózónak minősülő szervezetnek minősül,

14.2. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

14.3. a szervezet nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban; bírósági végrehajtás alatt nem áll,

14.4. esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennáll-e,

14.5. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az itt nyilatkozott adatokban történő változást bekövetkezését követő 8 napon belül írásban bejelenti az Önkormányzat részére.

 

15.    A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

 

16.    A jelen megállapodás 2019. január 01. napjától határozott időtartamra, 2019. december 31-ig szól.

 

17.    A Szerződő felek a jelen megállapodást Orosháza Város Önkormányzat Képviselő testületének ……./2018. (XII.20.) Kt. határozata alapján kötik meg.

 

A Szerződő felek a megállapodást elolvasás után, annak értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

 

Orosháza, 2018. december ….

 

 

   ………………………………………                   ………….…………………………………..

                     Dávid Zoltán                                                              Lajti Tímea

                      polgármester                                                               ügyvezető

  Orosháza Város Önkormányzata                           Petőfi Kulturális Közhasznú

                                                                                                       Nonprofit Kft.”

 

 

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

258/2018. (XII.20.) K.t. h a t á r o z a t

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

  1. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel – a jelen határozat mellékletét képező – közszolgáltatási megállapodást köt 2019. január 01-től határozatlan időtartamra a jelenleg hatályos, 2015. december 31. napján megkötött Közszolgáltatási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett,
  2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, a 2019. január 01. – 2019. március 31. közötti közművelődési feladatellátás megvalósítására 20.000.000,- Ft működési jellegű támogatást biztosít, melyet egyösszegben 2019. január 15-ig átutalással megfizet,
  3. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási megállapodás aláírására és a költségvetés ismeretében a közszolgáltatási megállapodás módosításának aláírására.

 

Végrehajtásért felelős:     Dávid Zoltán polgármester a megállapodás módosításának aláírásáért

Godár Andrea irodavezető a forrás 2019. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő:                              2018. december 31.

 

 

Melléklet

 

Tervezet

„KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzat (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzskönyvi azonosító szám: 725514, adószám: 15725510-2-04, számlaszám: 11733041-15346315) /a továbbiakban: Önkormányzat/,

 

másrészről Lajti Tímea ügyvezető által képviselt Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u. 3., Cg.: 04-09-009076, adószám: 21171941-2-04., számlaszám: 11733041-20038832, /a továbbiakban: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft./

 

/a továbbiakban együtt: Szerződő felek/ között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

I. Előzmények:

 

1.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Önkormányzat a 81/2016.(III.25.) K.t. határozat alapján 2016. március 25. napján Közművelődési Közhasznúsági szerződést kötött. A szerződés 1.) pontja alapján az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót a közművelődési feladatok részleges ellátásával (a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtása) a következők szerint:

 

1.1. közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra,

1.2. állami ünnepek, megemlékezések, kiemelt városi, helyi társadalmi, kulturális rendezvények szervezése, azoknak helyiség biztosítása,

1.3. városi gyermek- és ifjúsági szervezetek, oktatási intézmények közösségi, kulturális és szabadidős programjainak szervezése, támogatása,

1.4. tudományos, közéleti programok szervezése, önkormányzati fenntartású intézmények rendezvényeinek támogatása,

1.5. hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok, kulturális egyesületek, hobbikörök működési feltételeinek biztosítása,

1.6. az egyetemes, a nemzeti, az orosházi és a vonzáskörzetébe tartozó művészeti értékek pártolása, megismertetése, közzététele,

1.7. felnőtt és gyermek színházi előadás, hangverseny, filmklub szervezése,

1.8. civil szervezetek tevékenységének segítése,

1.9. a művészeti nevelés segítése, teremigényének biztosítása, a szellemi alkotóközösségek, valamint a csoportos és egyéni művészeti törekvések támogatása.

 

2.      A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Közszolgáltatási Megállapodás 2019. január 01. napjától közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül határozatlan időtartamra megköthető, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés h) pontja alapján.

 

3.      Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében deklarálta, ezáltal kötelező feladatának tekinti a közművelődési feladatok keretében kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezését; közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését.

 

II.         Általános rendelkezések:

 

4.      A Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nek meghatározó jelentősége van a közművelődési feladatok ellátása során.

 

5.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kiemelkedő közszolgáltatási feladatának tekinti és egyben vállalja a Közművelődési Közhasznúsági Szerződésben szereplő, a I. előzmények 1. pontjában részletezett feladatok ellátását.

6.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja, hogy a részére biztosított támogatást rendeltetésszerűen használja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásáról és a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi és feladatellátást részletező beszámolót készít és megküldi az Önkormányzat részére.

 

7.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. lehetővé teszi, hogy a támogatás felhasználását az Önkormányzat képviselője, valamint a különböző jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, irataiba betekinthetnek, ennek érdekében a helyszínen ellenőrzést is tarthatnak.

 

8.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy a támogatás jogsértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamattal, késedelem esetén a Ptk. 6:48. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

 

9.      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg csatolja a nyilatkozatot arról, hogy

9.1. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a alapján köztartozásmentes adózónak minősülő szervezetnek minősül,

9.2. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

9.3. a szervezet nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban; bírósági végrehajtás alatt nem áll,

9.4. esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennáll-e,

9.5. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az itt nyilatkozott adatokban történő változást bekövetkezését követő 8 napon belül írásban bejelenti az Önkormányzat részére.

 

 

10.    A jelen megállapodás 2019. január 01. napjától határozatlan időtartamra kerül megkötésre.

 

 

III.        Részletes rendelkezések:

 

11.    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az Előzmények 1. pontjában foglalt feladataira tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy a felsorolt kötelezettségekkel arányban, mindenkori éves költségvetésében a jelen megállapodás 1. mellékletben meghatározottak szerint működési és felhalmozási jellegű támogatást biztosít a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

          Az éves támogatás felhasználása kizárólag a jelen megállapodásban, valamint a Közművelődési Közhasznúsági Szerződésben rögzített célok érdekében történhet.

 

12.    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a 6. pontban meghatározott beszámolót minden év május 31. napjáig – első alkalommal 2020. május 31. napjáig – elkészíti, és azt az Orosházi Polgármesteri Hivatal illetékes irodái által végzett ellenőrzést követően legkésőbb ugyanezen időpontig Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti jóváhagyásra.

 

13.    A jelen megállapodás megszűnik:

13.1. a Közművelődési Közhasznúsági Szerződés megszűnésével;

13.2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. megszűnésével;

13.3. bármelyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Félhez intézett 30 napos felmondási idővel írásban közölt felmondással.

 

III. Záró rendelkezések

 

14.    A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet kihirdetését, illetve módosítását követően a jelen megállapodás 1. mellékletét a költségvetési előirányzat mértékének figyelembevételével módosítják.

 

15.    A jelen megállapodást Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2018. (XII.20.) K.t. határozat alapján készült.

 

16.    A jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a közművelődési feladatok ellátására 2015. december 31. napján megkötött Közszolgáltatási Megállapodás hatályát veszti.

 

17.    A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

 

 

A Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasás után, annak értelmezését követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, aláírják.

 

Orosháza, 2018. december ….

 

 

   ………………………………………                   ………….…………………………………..

                     Dávid Zoltán                                                              Lajti Tímea

                      polgármester                                                               ügyvezető

  Orosháza Város Önkormányzata                           Petőfi Kulturális Közhasznú

                                                                                                       Nonprofit Kft.”

 

Közszolgáltatási Megállapodás 1. melléklete:

 

 

1.    Az Önkormányzat a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a megállapodás I/1. pontjában foglalt feladataira tekintettel az Önkormányzat éves költségvetésében 2019. évre költségvetése terhére, 2019. január 01. – 2019. március 31. közötti feladatellátás megvalósítására 20.000.000,- Ft működési jellegű támogatást biztosít, melyet egyösszegben 2019. január 15-ig átutalással megfizet a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Nyrt. Orosházi Fiókjánál vezetett bankszámlájára, számlaszám:11733041-20038832.

 

2.    Az Önkormányzat a 2019. április 01. – 2019. december 31. közötti feladatellátás megvalósítására a fedezetet a 2019. évi költségvetés elfogadásával biztosítja.

 

 

Orosháza, 2018. december ….

 

 

   ………………………………………                   ………….…………………………………..

                     Dávid Zoltán                                                              Lajti Tímea

                      polgármester                                                               ügyvezető

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!