Fizetünk az államnak a sajátunk után?! Nooormális??!!

A rákóczitelepi háziorvosi körzet betöltésének üdvözlése mellett a hozzászólásomban felhívtam a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy nemcsak a Lórántffy utcai háziorvosi rendelő van állami tulajdonban, hanem több más volt önkormányzati ingatlan is. Ennek okáról itt írtam bővebben, ajánlom el- vagy újraolvasásra. (Előterjesztés.)

Részlet az előterjesztésből

A napirend videója (ha már a városi tévé nem közvetíti)

Az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem elbírálása

Dávid Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntötte a teremben jelenlévő Dr. Medgyesi Erzsébet háziorvost.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökhelyettesét ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Sára Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettese: A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú igen szavazattal támogatta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérte Dr. Medgyesi Erzsébet háziorvost, hogy egy pár szóval mutatkozzon be.

Dr. Medgyesi Erzsébet háziorvos: Bemutatkozásában elmondta, hogy a Szegedi Tudományegyetemen általános orvosként végzett, jelenleg háziorvos. A pályázatának a célja, hogy a 11. számú tartósan betöltetlen körzetet betölthesse, és Orosházán végezhessen gyógyító munkát. Ebben kérte a testület támogatását.

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte a bemutatkozást, és sok sikert kívánt a munkájához.

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Doktornő! Azért, hogy elmondjam a pozitív megjegyzésemet önmagában nem kértem volna szót, de nyilván ezzel kell kezdeni. Mi is rendkívül örülünk, hogy nem csak, hogy orvos áll munkába Rákóczitelepen, hanem fiatal orvos, ami ezen belül még különösen egy ritka jelenség. És akkor, amikor annyi egészségügyi dolgozó megy el külföldre, az ellentétes irányt, azt nagyon-nagyon meg kell becsülni, és meg kell süvegelni. Tényleg a legőszintébben leg szívből jövőben kívánunk sok sikert a doktornőnek ehhez a biztosan nem könnyű, de szép munkához. Minden kiderül az előterjesztésről, ezzel kapcsolatban az embernek egy dolga van gyorsan megszavazni, és kívánni azt, hogy a házaspár, hiszen kiderül az is az anyagból, hogy a férje már a másik körzetben teljesít szolgálatot, hogy minél tovább itt maradnak a városban és biztos vagyok benne, hogy azért a maga részéről a városvezetés ehhez mindent meg fog tenni. Ezért önmagában nem kértem volna szót, ezt megtette a Polgármester, de más is kiderül ebből az előterjesztésből, és amiatt viszont gombot nyomtam, mert azt gondolom, hogy szólni kell róla, mert fontos.

A 3. oldalon írja először az anyag, és aztán megismétli óhatatlanul a szerződésben, hiszen meg kell, hogy ez a bizonyos rendelő, ami a Lórántffy utca 50. szám alatt van jó idő óta és elfelejtettem mondani, ha már itt a köszöngetés van, hogy a határozati javaslatban is benne van a Dr. Szemenyei Gabriella háziorvosnak is tényleg külön még szóban meg kell köszönni, hogy ebben az átmeneti időben ellátta ezt a körzetet, ami nyilván nem volt ismeretlen a számára. Hát ez a Lórántffy utca 50. szám alatti rendelő az bizony a Magyar Állam tulajdonában van. Én tegnap beszélgettem egy Rákóczitelepivel, aki én azt gondolom, hogy igencsak tudja a dolgokat és képben van, és úgy megemlítettem neki, hogy hát te tudod, hogy egyébként a rendelőtök az jó néhány éve Állami tulajdonban van? Azt mondja ne őrjítsem már meg, hát milyen hülyeség ez, hát mondom így van. Nem csak ez a rendelő, hanem jó néhány másik rendelő is Orosházán ingatlan az állami tulajdonba került. S azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, mivel itt van előttünk az előterjesztésben megemlítve, hogy ezt megint szóvá tegyem. Szóvá tettük akkor is 2013-ban, amikor a kórház államosításával, ez ugye úgy szólt, hogy az akkori nevén a GYEMSZI egyoldalú jognyilatkozata alapján egyszerűen bejegyezték az ingatlan nyilvántartásba. Voltak ingatlanok, amiket felsoroltak, és amire az Állam azt mondta, hogy gyakorlatilag mindre azt mondta, hogy ő viszi. A logika az lett volna benne, hogyha már államosítják a kórházat akkor, ami a kórház tevékenységével összefügg azt az állam viszi. Na most mondják már meg nekem, hogy ez a háziorvosi rendelők hogyan függtek össze a kórházi tevékenységgel? Hogyan függött össze a Dénes Tanító utcai, hogyan függött össze a Könd utca 76. szám alatt található az a sarki épület jobbról, amikor megyünk a kórház felé, ahol régen volt szakrendelés, régen volt orvosi rendelő, de már nem volt azokban az években már jó ideje. Hogy ezeket miért vitte el az Állam? Miért vitte el a fürdőgyógyászati részét és így tovább és így tovább. De ha ezt elvitte, mert most ne forgassuk a múltat, meg ne hozzam vissza a múltat, mert

a FIDESZ hozott egy ilyen rossz döntést, Önök meg akkor csöndben voltak,

akkor most 2018-at írunk. Eltelt 5 év. Szeretném megkérdezni, hogy Önök FIDESZ-es városvezetés mit tettek az elmúlt években, hogy ezt az abnormális abszurd helyzetet megoldják, kivel tárgyaltak, hányszor fordultak az Országgyűlési képviselő úrhoz, ő hányszor ment fel kilincselni a Minisztériumba, hogy emberek hát most megint itt van egy ilyen, itt van az előterjesztésben, hogy ugye mi átvállaljuk, nyilván átvállaljuk a bérleti díjat a doktornőtől, de befizetjük az Államnak a Magyar Államnak? Azon épület után többek között, ami soha nem volt az Állam közelében sem csak egy ilyen mondjuk azt, hogy technikai hiba az akkori FIDESZ-es városvezetésnek az egyszerűen alkalmatlansága arra, hogy bármit is az orosházi érdekben megvédjen, de most már mindegy történt, ami történt, de most van itt egy helyzet és azt gondolom, hogy ebben az esetben, meg a többi esetben is ezt fel kell hozni, hiszen más körzetekben nem soroltam most fel mindent, jó néhány ilyen ingatlan van, ami azt gondolom, hogy semmi keresnivalója nincs a Magyar Állam tulajdonában. Ez például most a háziorvos megbízásáról döntünk. Mondják már meg nekem, hogy itt hol van a Magyar Állam? Sehol. Erre kérek szépen választ, köszönöm.”

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Fejes Róbertné alpolgármesternek.

Fejes Róbertné alpolgármester:

Sajnálatát fejezte ki, hogyha van olyan Rákóczitelepi lakos, aki nem értesült arról, hogy sajnos ez az épület nem az Önkormányzat tulajdonában van,

de az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az épületet javítsák. Többször megkereséssel éltek a Minisztérium felé, illetve többször tárgyalt ő is Dr. Duray Gergővel, hogy ebben segítsen, sajnos nem kaptak erre pozitív választ, hogy az ingatlan visszakerüljön az Önkormányzat tulajdonába. Viszont több millió forint értékben újították fel az orvosi rendelőt. Megköszönte Dr. Szemenyei Gabriellának a helyettesítési munkáját, és további jó munkát kívánt neki. A tavalyi évben, amikor felújították az orvosi rendelőt született egy olyan megállapodás, hogy felújítják és innentől kezdve a felújítási pénzt a doktornő le is lakhatja. Voltak próbálkozások, megkeresések, de sajnos nem jártak sikerrel, de nem adják fel, tudják szépíteni azokat a körülményeket, amiben a doktornő az asszisztense és a betegek jól érzik magukat, azt a környezetet próbálják javítani.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Megköszönte Dr. Szemenyei Gabriellának a sok munkát, segítséget, amit ebben a körzetben nyújtott a Városnak.

Dr. Medgyesi Erzsébet doktornőnek pedig jó munkát kívánt az új területen, és örömét fejezte ki, hogy egy fiatal orvos házaspár érkezett a Városba, amit nagyon meg kell becsülni.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

150/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.)       2018. november 01. napjától az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenység végzésére háromoldalú feladat-ellátási szerződést köt az ENI-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (7400 Kaposvár, Fő u. 75. sz., képviseli: Dr. Rus János ügyvezető) és személyes ellátási kötelezettséggel az ENI-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft alkalmazottjával, Dr. Medgyesi Erzsébet Békéscsaba, Körte sor 14. sz. alatti lakossal,

2.)       a feladat-ellátási szerződés jelen határozat 1. pont szerinti időponttól kezdődő hatályba lépésének feltétele Dr. Medgyesi Erzsébet praxisengedélyének megszerzése, az ENI-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft működési engedélyének megszerzése és 2018. október 5. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Békés megyei területi szervével a finanszírozási szerződés megkötése;

3.)       a feladat-ellátási szerződés időtartama 6 év, azon kikötéssel, hogy Dr. Medgyesi Erzsébet 2022. november 1. napjáig igazolja a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzését;

4.)       felhatalmazza az alpolgármestert a jelen határozat mellékletét képező szerződés aláírására, valamint a 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzet egészségügyi szolgáltatói tevékenység befejezéséhez, valamint a feladat-ellátás kapcsán szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére,

5.)       megköszöni Dr. Szemenyei Gabriellának az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzetben helyettesként végzett háziorvosi tevékenységét;

6.)     a Dr. Medgyesi Erzsébet rendelkezésére bocsátandó 5900 Orosháza, Lórántffy u. 50. szám alatti háziorvosi rendelő bérleti díjának megfizetését az önkormányzat vállalja azon kikötéssel, hogy a rendelő használatáról és az azzal együtt járó költségviselésről (rezsi, karbantartás, a rendelő környezete rendezettségének biztosítása) az ENI-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gondoskodik.

Végrehajtásért felelős:    

Kovács György irodavezető a határozat közléséért és a feladatellátás átadásának megszervezéséért,

Bojtor István alpolgármester a feladat-ellátási szerződés aláírásáért, valamint a feladat-ellátás kapcsán szükségessé váló intézkedések, jognyilatkozatok megtételéért,

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a feladat-ellátási szerződés aláírásra történő előkészítéséért.

Határidő: a szerződés megkötésére 8 nap, egyebekben értelem szerint.

 

 

Ne maradjon le semmiről!