Tudta? Már a bíróság előtt van a Diákélelmezés ügye!

Fetser János MSZP városi elnök-frakcióvezető kérdéseire a jegyző válaszolt.

Pályázat kiírása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény vezetésére

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Németh Béla képviselő, az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: A Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta a pályázat kiírást.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Egyik kérdése, hogy miért húzódik és miért nem írták ki hamarabb a pályázatot? A másik kérdése pedig, hogy

a jogtalanul kifizetett pénzek visszaszerzése pillanatnyilat hogy áll?

Itt arra a cégre gondolt, amely érdekes módon húzott ki több millió forintot. Jegyző Asszonytól várta a választ. További kérdése, hogy az Ádásznénak kifizetett jogtalan pénzeknek a visszaszerzése hogy áll, hiszen elég sok idő eltelt a múltkori tájékoztatás óta? Történt-e azóta fejlemény?

Dávid Zoltán polgármester: A határozati javaslat kipontozott részére a véleményező bizottság tagjainak javasolta az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság tagjait, ahogy a bizottsági ülésen is elfogadták.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző:

Négy bírósági eljárásról van tudomása, ami nagyon lassan halad.

Körülbelül október 7-re és 10-re vannak kitűzve a tárgyalások, tekintettel arra, hogy arra hivatkozott az ügyfél ügyvezetői képviseletében, hogy terhes volt a hölgy, ezért kérte az elhúzását a pereknek. Az ügyvédnő mind a négy ügyben képviseli a Diákélelmezést. Voltak olyan esetek is, ahol hiánypótlást kértek még néhány adatot, például alapító okiratot a Diákélelmezéssel kapcsolatosan. Ezek folyamatban vannak, ha lényeges fejlemény van, akkor jelzéssel lesz. Annyit tudtak meg, hogy lezárult a bírósági eljárás első része, és az ügyvédnő jelezte, hogy mivel rendelkezésére bocsátották a rendőrségi eljárás valamennyi iratát, annak érdekében megbízták őt, hogy ott is képviselje a sértettet a Diákélelmezést, és így ez valószínűleg majd segítségükre lesz a polgári peres eljárás során a céggel szemben.

Fetser János képviselő: Megjegyezte, hogy arra nem kapott választ, hogy

az Ádászné részére jogtalanul kifizetett pénzek behajtása hogy áll,

és hogy miért nem írták ki hamarabb a pályázatot.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót Jegyző Asszonynak.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Azt jelezte már, hogy a Fintornéval kapcsolatos eljárást lezárta a Rendőrség és további szakaszba került. Az Ádásznéval szembeni indított eljárásról viszont van határozatuk, hogy felfüggesztették, tekintettel arra, hogy elindítottak egy eljárást az igény érvényesítés kapcsán, és

a Rendőrség erre tekintettel az Ádásznéval kapcsolatos eljárást felfüggesztette.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

160/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.)    pályázatot hirdet Gyermek és Diákélelmezési Intézmény intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására a határozat mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.

2.)    felkéri a háromtagú véleményező bizottság tagjai közé az alábbi személyeket:

    1. Név: Németh Béla    Lakcím: Orosháza, Szondi u. 10/A.

    2. Név: Antal László      Lakcím: Orosháza, Kis köz 1/A.

               3. Név: Fetser János          Lakcím: Orosháza, Avar u. 60.

  1. felkéri Bojtor István alpolgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottság véleményével együtt a Képviselő-testület elé terjessze.

Végrehajtásért felelős:        Bojtor István alpolgármester a 3. pontban foglaltakért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a pályázati felhívás közzétételéért

Határidő:                a pályázati felhívásban megjelölt időpontok szerint

 

 

Ne maradjon le semmiről!