Ide jutottunk: rendkívüli költségvetési támogatásra pályázik a város!

A napirend videója (ha már a városi tévé nem közvetíti)

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökhelyettesét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Sára Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettese: A Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy milyen támogatási igény jogcímei lehetnek a pályázatnak és szeptember 30-ig lehet benyújtani. Szerinte hiányos az előterjesztés, mert csak azt lehet megtudni belőle, hogy pályázni akarnak.

Megkérdezte, hogy a felsorolt támogatási igény jogcímei közül mire akarnak pályázni, és mit nyújtanak be, mekkora a nagyságrend, milyen igény alapján, és van-e rendkívüli helyzet?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Godár Andrea irodavezetőnek.  

Godár Andrea irodavezető: Jelenleg a mai állás szerint 186.000.000,- Ft-ra fogják beadni a mai nap folyamán ezt a pályázatot. Ezeknek lejárt szállítói állományt kell tükrözzenek, illetve lejárt szerződéseket. Az utolsó két jogcím kivételével mindegyik jogcímre adnak be igényt, egyenként felsorolva az összes számlát tételesen a lejárt szállítói állományt. Ezek 30 napon belüli lejárt szállítói állományok. Nagyon kevés egy-két számla, ami 30 és 60 nap közöttit takar, ezekre fogják beadni a pályázatot.

Fetser János képviselő: Megkérdezte, hogy mi történik, ha ez a 186.000.000,- Ft-os igény nem talál támogatásra? Akkor a lejárt szerződéseket, szállítói állományokat miből fizetik ki, hiszen a következő napirendi pontok között szerepel, hogy 300 millió forint feletti hitelt is vesznek fel, ez mennyire borítja a költségvetést, vagy ez egy talált pénzösszeg, amit utána el lehet másra költeni?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Godár Andrea irodavezetőnek. 

Godár Andrea irodavezető: Az eredeti költségvetésben a korábbi éveket is követve ezzel a bevételi tétellel nem számolnak. Minden egyes felsorolt számlának meg van a fedezete a költségvetésben. Amennyiben ezt megkapják, akkor ez az Önkormányzat további működését segítené, de azoknak a tételeknek meg van a fedezete mindegyiknek, amelyek ezen a soron szerepelnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Nem terveztem, hogy hozzászólok, de az itt elhangzottak arra késztettek. Itt az előbb az hangzott el az Irodavezető Asszony részéről, hogy ezek a számlák ezek a kötelezettségek, ezek benne vannak a költségvetésben, ennek a fedezete biztosított, segíti az Önkormányzat munkáját, hogyha ezt a pénzt megkapjuk. Így akkor adódott a kérdés bennem, hogy akkor miért kell erre a költségvetési támogatásra egy akkora városnak, mint Orosháza, amelyiknek annyi iparűzési adóbevétele és általában adóbevétele van, amennyi van, erre a plusz 186.000.000,- Ft-ra pályázni, amikor egyébként minden ilyen kifizetésnek, mint ahogy itt elhangzott, a fedezete a költségvetésben biztosítva van. Tehát akkor miért kell erre pályázni, mi az a plusz, amit most jelent ez, ami egyébként biztosítva van a költségvetésben? Érthetetlen így most már egyébként sem gondoltam, hogy támogatható, de most már nem is értem, hogy akkor mi a logikája ebben. Köszönöm.”

Dávid Zoltán polgármester: A többlet költségek, amik évközben felmerülnek, egy biztonságot adhat, ezért nem tartja túlzónak ezt a lépést. Kérte a támogatást.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Hát, amit Dávid úr mondott, hogy többletköltség, azért már egy pillanatra kezd világossá válni számomra, hogy akkor miről is szól ez a történet. Arról szól ez a történet, amit minden alkalommal szóvá teszünk, amikor nem egy alkalommal, nem két alkalommal jött be, hogy megterveznek egy pályázatot, megközbeszereztetik olyan FIDESZ-es módon, ahogy szokták, és akkor 10 millió 20 millió 30 millió, hol mennyiért sajnos ilyen-olyan okokból több a költség. Milyen többletköltségek merülnek fel? Pályázatoknál, erről van szó, erre kérik ezeket a pénzeket? Majd megint jönnek be az előterjesztések, hogy hát ennyivel több, annyival több, amannyival több. Akkor hogy tervezték meg? Hogy tervezik ezeket a beruházásokat, mert ez az indok ez nem indok?”

Dávid Zoltán polgármester: Ez egy nagyon rosszindulatú feltételezés, ezért visszautasította.

Fejes Róbertné alpolgármester: Itt akár vis maior helyzetekre is lehet gondolni. Példaként elmondta, hogy a Petőfi Művelődési Központban fél évvel ezelőtt elromlott az a szerkezet, ami leengedi a vásznat és balesetveszélyes volt. Egyeztetett Lajti Tímeával és kérte, hogy mindenféleképpen hárítsák el a balesetveszélyt. Ez csak 2,5 millió forint volt. Több ilyen eset fordul elő egy költségvetési évben, amivel nem tudnak számolni. Ezek az említett talált pénzek pont ezeknek a kifizetésére lesznek költve, ha sikerül ezen a pályázaton nyertesként kijönni.

Elekes Lajos alpolgármester: Véleménye szerint ennél a napirendi pont tárgyalásánál a szocialista álláspont az, hogy a szocialista képviselők Orosháza Város érdekei ellen szavaznak. Ilyet épp elméjű ember nem tehet, hogy jogi lehetőség fenn áll 186 millió forint leigénylésére egy városnak, és ellene szavaznak. Két tárgyi tévedést is hallott a felszólalásban. Egyik az, hogy az esetleges pályázati többletforrásokhoz minden alkalommal fejlesztési hitelt vesznek igénybe. Ennek nincs köze a működési kiadásokhoz. A másik pedig minden egyes évben mióta a stabilitási törvényt elfogadta Magyarország Parlamentje, illetve előtte is az egyensúlyra törekszenek. Nem lehet olyan költségvetést elkészíteni év elején, amiben a kiadások és bevételek nincsenek egyensúlyban. Akkor is, ha adott intézmények, adott önkormányzati cégek, vagy magának a Hivatalnak a működési költségei várhatóan ennél magasabbak. A biztonságos működés fenntartásához ezen pályázati lehetőség elvi területének a működőképesség megőrzéséhez szükség van ehhez a támogatáshoz, ellenkező esetben az alacsony szintű költségvetést kell tartani az intézményeknek, ami nem biztos, hogy biztosítja a normális működést. Bőven meg van a helye ennek a pénznek az egyes intézményeknél.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselőnek.

Fetser János képviselő: Még nem szavaztak, tehát nem érti, hogy honnan vették, hogyan szavaznak. A sértegetést visszautasította, és megkérte, hogy kérjen bocsánatot.

Németh Béla képviselő: Egy-egy költségvetés elfogadásakor sokszor komoly gondok lehetnek, de egy ilyen jogilag megalapozott plusz forrás iránti igény ellen nem ágálni kellene, hanem örülni neki. A város érdekeiért, jobb anyagi lehetőségeiért kell megnyilvánulni, mert most erre van esély.

Elekes Lajos alpolgármester: Természetesen abban az esetben, ha az MSZP frakciótagjai megszavazzák ezt a város érdekeit képviselő napirendi pontot, akkor megköveti őket.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

151/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

  1. dönt arról, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.7. pont és a I. 10. pont alapján tá­mogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormány­zati költségvetési támogatására.
  2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szük­séges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester, a 2. pontban foglaltak végrehajtásáért

Godár Andrea irodavezető a támogatási igény előkészítéséért

Határidő:      2018. szeptember 30.

 

 

Ne maradjon le semmiről!