TOP-os pályázat: újabb kapkodás, szakmaiatlanság, előkészítetlenség

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása. (Előterjesztés.)

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Négy idősek klubjának a nappali szociális ellátásának felújításáról van szó, amire a pályázat szerint 100% forrást nyert az Önkormányzat, ennek ellenére azt látni, hogy 21 millió forinttal többe kerül ez a beruházás, mint amit eredetileg megpályáztak. Harmadszor került eléjük, és mindig módosítanak benne valamit, ahelyett, hogy haladna az épületek felújítása. Megjegyezte, hogy az Alpolgármester és a Polgármester úr a munkásszálló építése során kiemelte, hogy milyen gyorsan ment a nyílt közbeszerzési eljárás, tehát amit eddig állítottak, hogy hosszadalmas az nem igaz. Februárban behoztak a testület elé egy módosítást, mert a helyszíni bejáráson kiderült, hogy a pályázat eredeti műszaki tartalmához képest további munkák elvégzésére van szükség. Ezt a testület elfogadta. Megjegyezte, hogy a mostani előterjesztésben az Öreg Tölgy Klub kapcsán az szerepel, hogy az eredeti pályázatban ennél az épületnél benne volt a műszaki tartalomban a falak szigetelése, az, amit már később pótmunkaként állítottak be.

Megkérdezte, hogy mi ebben az igazság? A módosított ajánlattételi felhívásban, amely 2018. február 8-án történt, az szerepel, hogy helyszíni bejárást tartanak január 27-én, illetve 17-én. Ez hogyan lehetséges? Szerinte úgy, hogy a közbeszerzési tanácsadó a JT. Infotéka, benne hagyta az eredeti ajánlattételi felhívás ezen pontját a módosított ajánlattételi felhívásban figyelmetlenségből. Véleménye szerint alapvető elvárás lenne a közbeszerzési tanácsadóval szemben, hogy ne végezzen 1.143.000,- Ft-ért ilyen munkát.

Márciusban ismét a pénz került terítékre. Hosszadalmas vita volt, amit a Polgármester helyesen engedett is. Most júniusban is ismét a pénz kerül napirendre.

Megkérdezte, hogy hányszor kerül még ez a projekt a testület elé, és mi értelme volt a március 26-i döntésnek, ha most újra módosítani akarják? Szerinte kapkodás szakmaiatlanság, és előkészületlenség volt. Megkérdezte, hogy ezekért kik a felelősök? További kérdése volt, hogy mivel a március 26-i döntés feladatot rótt a Polgármesterre, a költségnövekmény miatt be kellett nyújtania a MÁK-hoz 6,5 millió összegű támogatási igényt, ez megtörtént-e, és mi volt a MÁK reakciója? A közbeszerzési eljárás nyertesével április 26-án megkötötték a szerződést, azóta eltelt két hónap. Megkérdezte miért csak most kerül napirendre ez a projekt? Mennyire indokolt, vagy indokolatlan a költség növekmény? A nyertes Szonita Hungary nevű cég 60%-ban kíván alvállalkozót igénybe venni, ami azt jelenti, hogy komoly nyereség üti a markát a fővállalkozóval együtt. A projekt szereplői a Projekt Felügyelet Kft, a Rexterra Kft, a műszaki ellenőr közbeszerzési tanácsadó, a JT. Infotéka kiskunhalasi és egyéb egylet. A Projekt Felügyelet Kft. és a Rexterra Kft. tulajdonosi összefonódása figyelemreméltó. A probléma abból fakad, hogy az eredeti pályázati műszaki tartalomból kimaradtak azok a munkamenetek, amiket a helyszíni bejáráson január 17-én felvetett két cég képviselője is. Ezekről Elekes Lajos március 26-i testületi ülésen azt mondta, hogy alapvető szigetelési munkák. Ha valóban alapvető, akkor miért maradt ki az eredeti műszaki tartalomból és ki ezért a felelős? Hogyan lett összeállítva a pályázat műszaki tartalma, ki hibázott, történt-e ezzel kapcsolatban felelősségre vonás? A március 10-én kelt újabb előterjesztésben Elekes Lajos azt írta, hogy a pótmunkával beszámítva a közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 102 millió forint. A bontási jegyzőkönyvben február 20-án a becsült érték 107.277.000,- Ft. Megkérdezte, hogy mi a magyarázata az 5 milliós eltérésnek? Lenne módosító indítványa, amelyben elmondaná, hogyan lehetne a saját erőt megspórolni több millió forinttal, de erre az időkeret nem ad lehetőséget. Ha kívánják, akkor írásban benyújtja.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Barák Anita mb. irodavezetőnek.

Barák Anita mb. irodavezető: Valóban ezt az ügyet tárgyalták márciusban a műszaki tartalom vonatkozásában. Akkor történt egy kiegészítő munka, és részletesen elmondták, hogy miért történt és mik azok a munkák, amikre a testület még többletforrást biztosított. Ezek csak azok a munkálatok voltak, amik az eredeti tartalomban nem szerepeltek. Sem az Önkormányzat, sem az ajánlattevő nem kér olyanra plusz pénzt, ami az eredeti pályázatban benne van. Az egész közbeszerzés átment egy jogi ellenőrzésen, a megfelelőségi tanúsítvány rendelkezésre áll. A többletmunka azért történt, mert az ajánlattevő elmondta, hogy az épületnek a hosszú távú fenntarthatósága érdekében javasolt olyan munkákat, amihez garancia kiadható és nem kell a továbbiakban hozzányúlni az épülethez. A testület úgy döntött, hogy ezeket a feladatokat finanszírozza. Az előterjesztés arról szól, hogy amikor márciusban tárgyalták, hogy az ajánlat 6,5 millió + ÁFA-val több volt, mint az ajánlatban rendelkezésre álló keretösszeg, és 15,5 millió forint + ÁFA kiegészítő munka, akkor ezt a 6,5 milliót az Önkormányzat saját önerőből vállalja kifizetni, de erre vonatkozóan többlettámogatást igényelhet, a kiegészítő munkára pedig azt vállalta, hogy teljes mértékben önerőből finanszírozza. Miután beszéltek az Államkincstárral, javaslatot tettek arra, hogy ezt a kiegészítő munkát a projekt részévé tegyék, összevonják a költségeket, és így lehetőségük áll arra, hogy ezekre a többletmunkálatokra is kiegészítő támogatást igényeljenek. Ez tehát teljes mértékben egy pozitív tartalmú előterjesztés. Miután megtörténtek a költség átcsoportosítások is, így úgy áll a projekt, hogy amit az Önkormányzatnak mindenféleképpen önerőből kell finanszírozni 3.800.000,- Ft bruttó összeg, és a 17.494.000,- Ft-ra pedig többlet támogatást tud benyújtani. A pénzügyi összetétele a projektnek sokkal kedvezőbb lesz amennyiben ezt a támogatást megkapják, ezért hozták be a testület elé, hogy ettől a többlet támogatástól ne essenek el. Ezt most fogják benyújtani a többlet támogatási igényt, de sokkal nagyobb összegben, mint amit márciusban előirányoztak.

A munkálatok haladnak Rákóczitelepen és az Öreg Tölgy Klubnál is. Nyár végén már Szentetornyán is elkezdik a munkálatokat. A befejezési határidő az ajánlat alapján jövő év május eleje.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselőnek.

Fetser János képviselő: Megjegyezte, hogy ő szó szerint idézte, hogy mi volt az eredeti kiírásban az Öreg Tölgy Klub kapcsán, amit utána beemeltek pótmunkának, ezért nem értett egyet az elhangzottakkal.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

144/2018. (VI.27.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018. (III. 26.) K.t. határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, a többi pont változatlanul hagyásával:

  1. dönt a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló projekthez bruttó 21.367.638,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, tartalék keret, illetve fejlesztési hitel terhére
  2. felhatalmazza a polgármestert bruttó 17.494.222.- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

Végrehajtásért felelős:     Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint az egyéb dokumentumok aláírásáért, Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint