Újabb korrupciógyanús orosházi uniós pályázat

TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása (Előterjesztés itt, a bontási jegyzőkönyv pedig itt.)

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Budapesten egy kiskunhalasi cég által megtörtént a borítékbontás. Ismételten elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy

nem nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat.

Gyakorlatilag 5 céget hívott meg az előterjesztő, ebből 3 cég egymással szorosan összefonódva dolgozik, és az látszik, hogy a kiskunhalasi szál ismételten előtérbe került.

Újabb 6 millió Ft-tal kerül többe a beruházás, mint amilyen összeg a rendelkezésükre állt.

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel folyamatosan ezt csinálják a közbeszerzések kapcsán. A nyertes cégről annyit, hogy igazából ez a cég nem szegedi cég. Megjegyzésként elmondta, hogy 2017. decemberi adat szerint 1 alkalmazottja van, ezért alkalmatlannak nevezte a projekt megvalósítására. Nem értette, hogy

egy több mint 20 millió forintos munkát miért nem helyi cégre bíznak.

A beszámoló szerint a teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 0,42 előző évben 0,19. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy a társaság likviditása kívánni valót hagy maga után, hiszen fizetési kötelezettségeinek nem tud időben eleget tenni.  Megkérdezte, hogy akkor miért ez a cég nyerte ezt a projektet? Szóvá tette, hogy

ez már a harmadik TOP-os pályázat ahol a rendelkezésre álló összegnél többe kerül a projekt megvalósítása.

Álláspontja szerint a meghívásos pályázatok nem tisztességesek, nem a város érdekeit szolgálják. Véleménye szerint ez az előterjesztés személyre szabottan egy cégre készült. Bejelentette, hogy a megfelelő felügyeleti szervekhez fognak fordulni. Javasolta, hogy törekedjenek a nyílt, piaci átlátható versenyre és az orosházi vállalkozók helyzetbe hozására.

Elekes Lajos alpolgármester: Visszautasította Fetser János képviselő úr gondolatmenetét, miszerint a meghívottak összefonódva dolgoznának. Kifejtette, hogy az öt pályázatos meghívások esetében külön előírás, hogy az összefonódást ki kell zárni. Kijelentette, hogy bárminemű irányítottság és helyzetbe hozatal nem áll fenn. A meghívottak kapcsán elmondta, hogy azok közül tudják kiválasztani a nyertest, aki pályázik a megvalósításra, vagy szerepel az adatbázisban, ami egy nyílt piaci eljárás során jött létre. Megemlítette, hogy egy vállalkozót maximum két alkalommal tudnak felkérni ajánlattételre. Véleménye szerint, ha a kisebb projekteknél nem csak orosháziak kerültek meghívásra az pont az orosházi vállalkozók érdekeit szolgálja, így a nagyobb projekteknél nagyobb szerepet tudnak kapni.

(Sára Csaba képviselő az ülésterembe visszaérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 13 főre változott.)

Fetser János képviselő: Nem tartotta valósnak az elhangzottakat. A kisebb orosházi cégeket is fel tudnák kérni egy 29 millió Ft-os munkára. Nehezményezte, hogy

Budapesten két hölgy bontja az ajánlatokat úgy, hogy senki nincs jelen az önkormányzattól.

Alpolgármester úr elmondása szerint vizsgálták az összeférhetetlenséget és az összefonódást. Elmondta, hogy ők is utánajártak és egyértelműen megállapítható, hogy a cégek párban indulnak. Szomorúnak nevezte, hogy csak két ajánlat van egy ilyen típusú munkára. Abban az esetben, ha az államtól nem nyerik meg ezt a plusz 6 millió Ft-ot, akkor a költségvetésből kell pótolni a hiányzó összeget, azért mert ilyen technikát alkalmaznak. Elmondta, hogy azok a felelősek, akik ezt megszavazzák és akik  jóváhagyják. Nem tudnak ész érvekkel szolgálni, hogy miért ezt technikát folytatják, ami a város számára hátrányos.

Elekes Lajos alpolgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti összeget 28,4%-ban lépnék túl, a vonatkozó kormányrendelet alapján 15% és 30% közötti túllépés esetén igazságügyi szakértőt fognak kirendelni. Ő fogja majd eldönteni, hogy mennyire igazolt az a költségtúllépés, ami a meghívásos közbeszerzési eljárás során keletkezett.

Bojtor István alpolgármester: Kiegészítve elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint a munkásszálló megépítését az egyik legnagyobb orosházi vállalkozó nyerte. Véleménye szerint ez az a nagyságrend, amivel a leginkább tudják segíteni a helyi vállalkozásokat.

Elekes Lajos alpolgármester: Az első három pályázatból az egyiket egy orosházi illetékességű vállalkozó nyerte, aki orosházi emberekkel fog dolgozni, így mindenképpen itt marad a foglalkoztatás és a helyi adófizetés is. Hangsúlyozta, hogy 4 folyamatban lévő pályázatból kettőt orosházi vállalkozó tudott megnyerni.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

115/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. dönt a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére
  2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására
  3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés aláírására, valamint az önerő igényléshez szükséges dokumentumok aláírására, és egyéb szükséges intézkedések megtételére​

Végrehajtásért felelős:     Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint a szerződés és egyéb dokumentumok aláírásáért, Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint