Fejes Róbertné szerint csak 3% kívánja vissza a régi, jobb buszmenetrendet

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala. (Az előterjesztés itt olvasható el.)

Dávid Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégként megjelent Fodor Ildikót és Tóth Viktort.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottságok Elnökeit, ismertessék a Bizottságok állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság az I. határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta. Az előterjesztés II. határozati javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Kérném szépen az Mötv megfelelő passzusa alapján a hozzászólásom szó szerinti rögzítését a jegyzőkönyvben, és ez minden mai hozzászólásomra vonatkozik, köszönöm szépen előre is. A mai Képviselő-testületi ülésen két napirend is foglalkozik a helyi buszközlekedéssel, mint közszolgáltatással, egyrészt az előttünk lévő évi rendes beszámoló a szolgáltatást ellátó DAKK Zrt.-től, a másik pedig majd később a Pályázati kiírás jóváhagyása lesz, arról a napirendről majd külön fogok szólni, de azért a kettő jórészt összefügg. Az önkormányzatunknak az orosházi adófizetők pénzéből azt gondolom, hogy élhető, szerethető várost kellene építenie és működtetnie, ahol segítő szándékkal az élet számos területén megteszi legalább a minimumot azért, hogy a polgárok boldog és biztonságos életet élhessenek. A buszközlekedés az egyik ilyen, amit közszolgáltatás formájában biztosít a város a lakosságnak. A kérdés csak az, hogy hogyan? A válasz pedig 2013. március óta, amikor a Fideszes többség szétrombolta az addig jól működő menetrendet az, hogy elégségesen. Nem közepesen, főleg nem kiválóan, elégségesen. Öt éve küzdünk azért, hogy a szolgáltatásnak legalább az akkori minősége, tartalma visszaálljon, ez nem előrelépés, visszaálljon, de hiába. Önök nem akarják meghallani a hangunkat, és ami a legnagyobb baj, hogy nem akarják meghallani az orosháziak folyamatos, évek óta tartó számtalan helyen és formában többek között itt a Képviselő-testület előtt közmeghallgatáson is előadott panaszáradatát. Mindig azt mondják, hogy nagyon sokat dolgoznak. Árulják már el, hogy

a rombolás és a semmittevés mióta szinonimái a munkának?

Az, hogy legalább a mindenki által utált körjárati formát nagyrészt megszüntették és most áprilisban még végeztek egy kis cicomázást, ez természetesen előrelépés. Nem tagadtuk egy hónappal ezelőtt sem, de azt gondolják, hogy ezzel a porhintéssel elintézték? Három évnyi városvezetés után itt tartanak? Dávid Zoltán itt volt a Képviselő-testületben akkor is, amikor még 2012-ben az MSZP részéről több alkalommal is felhívtuk a figyelmet, hogy hibát követnek el a szolgáltatás tartalmának csökkentésével. Nem érdekelte, megszavazta. A polgármesterré választását követően viszont két dologra lehetősége lett volna, egyiket sem tette meg. Először is elnézést kérhetett volna az orosháziaktól a rossz döntéséért, szép gesztus lett volna, a másik pedig azonnal intézkedhetett volna a régi menetrend, a régi, legalább jó közszolgáltatási tartalom visszaállításáról. Nyilván fontosabb volt számára, hogy a város közpénzen közel 10 millió Ft-ért új szolgálati autót vásároljon számára, amivel kedvére mehet akár családostul nyaralni. Abból az autóból neki már nem fontos, hogy vannak, akiknek a helyi buszközlekedés az egyetlen lehetőség, hogy bejussanak iskolába, munkahelyre vagy éppen rokont látogatni. Fejes Róbertné megmondta, hogy a Rákóczitelepiek már nem is akarnak annyira busszal járni, hiszen egészséges életmódot élnek és szívesebben járnak inkább kerékpárral. Jó lenne, ha az ilyen megszólalásaikat egy az egyben láthatnák az orosháziak a városi tévében, de nem látják, mert letiltották a testületi ülések egy az egyben történő tévéközvetítését is. Ami meg az internetes oldalon vagy az újságban megjelenik, abban meg nem tudnak meg az orosháziak semmi lényegeset arról, ami itt történik, majd megint leírják, hogy milyen sokat dolgoztak. Tavaly ugyanúgy májusban tárgyalta a Képviselő-testület a szolgáltató akkori beszámolóját, részletesen számokkal alátámasztva érveltem, bizonyítottam az állításaim valóságtartalmát, nem mintha az orosháziak egybehangzó véleménye nem lenne elég. Megint eltelt egy év, megint nem csináltak gyakorlatilag semmit, mert a legutóbbi változtatást gondolom nem értik, alapvető radikális visszaállítás. A számok sem ezt mutatják. Több mint két évvel ezelőtt itt a Képviselő-testületi ülésen tettem egy módosító indítványt, amit majdnem el is fogadott a Képviselő-testület, az arról szólt volna, hogy

kötelezi a testület a polgármestert a 2013. előtti szolgáltatási tartalomnak megfelelő előterjesztés elkészítésére, és a tárgyalások lefolytatására.

Innentől az, hogy nem történt meg nem csak a tehetetlen városvezetés, hanem a téma iránt láthatóan abszolúte érzéketlen Fideszes testületi többség felelőssége is. Köszönöm szépen.”

Dávid Zoltán polgármester: Elmondta, hogy amióta polgármesternek választották a Képviselő-testület minden esetben a szolgáltatás javításán dolgozott, valamint közel 3 millió Ft plusz forrást biztosított, pontosan azért, hogy a képviselők kéréseire tudjanak reagálni. Azok a kérések, észrevételek, amelyek megfogalmazódtak mindig nyitott fülekre találtak. Hozzátette, hogy Bojtor István alpolgármester úr folytatta le a megbeszéléseket a DAKK Zrt-vel, meghallgatva a két képviselőt és természetesen a bejövő kéréseket, ennek megfelelően mindig igazították a menetrendet. Nem tartotta jogosnak azt a felvetést, hogy a Fideszes többség rombolta volna le a menetrendet. Amióta ez a Képviselő-testület működik mindig csak jobbá tette a menetrendet annak érdekében, hogy az ott élők a lehető legkényelmesebben tudjanak bejutni a városba. Hangsúlyozta, hogy semmilyen rombolás nem történt az említett időszakban.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Annyiban kívánok reagálni Dávid úr hozzászólására, hogy ő arról beszélt, hogy tények igazolják az ő állításait. Én egy évvel ezelőtt tényleg mondtam tényeket, számokat arra szeretném megkérni Dávid urat, hogy indokolja már meg a véleményét, ami abszolút szembe megy azzal, amit az orosháziak gondolnak.

Mondjon már néhány számot és tényt, amivel azt igazolja, hogy beszélhet arról, hogy még többet adtak ahhoz képest, mint ami 2013 előtti szolgáltatási tartalom volt.

Nyilván felkészült városvezető úr, ha már tényekről beszél, akkor ezt most meg fogja tudni tenni. Köszönöm szépen.”

Dávid Zoltán polgármester: Hangsúlyozta, hogy mindig csak fejlesztettek és pluszt adtak a menetrend változásakor. A kéréseket mindig figyelembe vették, mert fontosnak tartják a polgárok véleményét. Átadta a szót az illetékes alpolgármesternek, Bojtor Istvánnak.

Bojtor István alpolgármester: A Polgármester úr elmondta, hogy a Képviselő-testület felállítása óta a 2014-es állapotot tekintette bázisnak. Véleménye szerint képviselő úr görcsösen ragaszkodik a 2013 előtti időszakhoz. Elmondta, hogy széles körű fórum áll rendelkezésre a kérések megfogalmazására. Többek között minden héten van fogadóóra, illetve minden képviselő lakossági fórumot tart az adott körzetben.

Véleménye szerint azok az észrevételek, amik beérkeztek nagy százalékban meg tudtak valósulni.

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte alpolgármester úr kiegészítését. Megadta a szót Fejes Róbertné alpolgármester asszonynak.

Fejes Róbertné alpolgármester: Rákóczitelep vonatkozásában elmondta, hogy volt az a teljes buszmenetrend, amit a képviselő úr folyamatosan emleget, utána lett a körjárat. Kiemelte, hogy a körjáratot már megszüntették. Nagyon sok emberrel tartja személyesen is a kapcsolatot. Hangsúlyozta, hogy mindenki véleménye egyformán fontos számára, de ha azt tapasztalja, hogy

100 emberből 3 mondja azt, hogy vissza kellene állítani a régi menetrendet,

97 ember pedig egyet ért a módosításokkal akkor a többség véleményét kell figyelembe venni. Megismételte, hogy a maradék 3 ember véleménye is ugyanolyan fontos, de

amikor azt lehet látni, hogy üres járatokban mennek a buszok akkor mindenképp változásokat kell eszközölni.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

104/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2017. évi beszámolóját.

2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2017. évi túlfinanszírozásának összege 4.735.000,- Ft, mely a 2016. évi túlfinanszírozás összegével (1.122.000,- Ft) együtt (5.857.000,- Ft) a 2018. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.

3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő:                              2018. június 30.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

105/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

2.) az 1.) pontban meghatározott támogatás igényléséhez nyilatkozik arról, hogy:

  1.  a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2018. január 1. napjától 2018. december 31 napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

b) 2017. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 35.112.000,-Ft, azaz Harmincötmillió-száztizenkettőezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 4.735.000 Ft a 2017. évi túlfinanszírozás miatt a 2018. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

  1.  a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 24. § (4) bekezdése a) pontja alapján a DAKK Zrt., mint szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

Végrehajtásért felelős:     Godár Andrea irodavezető a támogatás igényléséért

Határidő:                              értelem szerint