Gyermekétkeztetés: a Fidesz szerint a nyári szünet csak augusztus 15-ig tart!

Hiába javasoltam, hogy a nyári szünet teljes idejére kapják meg a rászoruló gyerekek az étkezési lehetőséget, a Dávid Zoltán-féle lelketlen városvezetés leszavazta. (Az előterjesztés itt tekinthető meg.)

Füvesi Sándor képviselő: A módosító indítványa, hogy most döntsenek arról, hogy a hátralévő 11 munkanapra is biztosítsák ezt a lehetőséget, a másik pedig hogy a testület kéri fel a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre ennek a részletét dolgozza ki. Kérte a Képviselő-testület támogatását. (…)

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor képviselő által kért név szerinti szavazás elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta Füvesi Sándor képviselő indítványát, miszerint a módosító javaslat elfogadása név szerint történjen.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor módosító javaslatát. Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület

– név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elutasította Füvesi Sándor képviselő javaslatát,

miszerint a határozati javaslatot egészítsék ki egy 3. ponttal –

dönt arról, hogy a fennmaradó időszakra is biztosítja a gyermekek számára az étkezés lehetőségét

és felkéri a Polgármestert, hogy május 31-ig az erről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

97/2018. (IV.27.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, általános- és középiskolás korú gyermekek /5 hónapos – 18 éves/ részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai, vagy iskolai tanulói – jogviszonnyal,

a nyári szünidő 2018. június 18-tól augusztus 15-ig terjedő időszakában,

43 munkanapra, napi egyszeri meleg étkezést biztosít, 2018. évi költségvetésének XVI. Szociális védelem fejezete terhére, az igényektől függően 7.224.000.-Ft erejéig, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény által.

2./ felkéri az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatát, hogy az érintett korosztályokhoz tartozó gyermekek családjainak körében végezzen felmérést arra vonatkozóan, hogy igénylik-e az étkezés biztosítását, és vegyen részt a lebonyolításban.

Végrehajtásért felelős:

                        Kovács György irodavezető a lebonyolítás megszervezéséért

                        Godár Andrea irodavezető az önkormányzati költségvetési fedezet biztosításáért

Urbánné Klapács Katalin Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény vezetője a végrehajtásért

Halustyik Éva Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata vezetője a 2. pontban foglaltak végrehajtásért

Határidő:       értelem szerint