Simonka újabb törvénysértése: 690 ezer forint a bírság!

A Nemzeti Választási Bizottság megváltoztatta a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság korábbi ítéletét és megbüntette Simonka György fideszes képviselőt, mert egy óvodában gyerekekkel kampányolt. 

Simonkát az NVB eltiltja a további jogsértéstől és felszólítja a határozat szerinti óvodában készített fényképfelvételek eltávolítására a közösségi oldalról, közölte Patyi András, az NVB elnöke.

Emellett 690 ezer forint bírság megfizetésére kötelezték. 

A Kúria március elején döntött úgy, hogy óvodában nem lehet kampányolni. [Az abban az ügyben kiadott sajtóközleményem minden szavát fenntartom! – F. S.] Simonka ennek ellenére újra megtette. Nem ő az egyetlen, ugyanezért Orbán Viktort is megbüntették már.

Simonka büntetésére Füvesi Sándor MSZP-PM-es képviselőjelölt tett beadványt.

(Forrás: 24.hu)

Frissítés!

2018. április 1., vasárnap 16:15

Az MSZP Országos Központjának közleménye

Budapest, 2018. április 1., vasárnap (OS) –

Simonka György is megfizetett!

Békés megye hírhedt fideszes oligarchája is Orbán sorsára jutott. 690.000 forintot kell fizetnie azért, mert törvényt sértve, szülői engedély nélkül, ártatlan gyermekeket használt fel saját maga népszerűsítésére a politikai kampányban.  

Az MSZP-Párbeszéd Szövetség tiltakozik a gyermekek politikai célokra való felhasználása ellen. A korrupt Fidesz bármilyen törvénytelen eszközt is használ fel a kampányban, április 8-án a változást akarók többsége elzavarja Orbán Viktort, Simonka Györgyöt és minden fideszes oligarchát.

MSZP-Párbeszéd

Bővebb információ: Füvesi Sándor, az MSZP-Párbeszéd orosházi országgyűlési képviselőjelöltje

Kiadó: MSZP Országos Központ

A választókerületi választási bizottság 2018. március 28-i üléséről készített felvétel

A bizottság először a ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettségek megszegőinek ügyeit tárgyalta, tíz (!) esetben hozott bírságot kiszabó határozatot, ebből az egyik jelölő szervezet 6 millió forintos bírságot kapott!

A bizottság tagjai a felvételen

JOBBRÓL

Bokros Éva, a választási bizottság tagja (a Fidesz-KDNP részéről)

Dr. Bándyné dr. Kádár Marianna a választási bizottság tagja

Dr. Domokos István, a választási bizottság elnöke

Dr. Szula Attila, a választási bizottság elnökhelyettese

Pásztor Andor, a választási bizottság tagja (a Jobbik részéről)

Bogdánffy Csaba, a választási bizottság tagja (az MSZP-Párbeszéd részéről)

BALRÓL

Dr. Miszlai Judit, a választási iroda vezetője jogi helyettese

Dr. Mészáros Erzsébet, a választási iroda vezetője általános helyettese

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, a választási iroda vezetője

Ujj György, a választási bizottság tagja (a Munkáspárt részéről)

A választókerületi választási bizottság határozata

Letöltés (PDF, 419KB)

A Nemzeti Választási Bizottság 651/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Füvesi Sándor képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 74/2018. (III. 28.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Simonka György képviselőjelölt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a választásra irányadónak tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdését azzal, hogy kampányidőszakban egy óvodában tett látogatást és arról egy internetes közösségi oldalon fényképfelvételeket tett közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől és felszólítja a határozat szerinti óvodában készített fényképfelvételek eltávolítására a közösségi oldalról.

A Nemzeti Választási Bizottság Simonka György képviselőjelöltet 690 000 Ft, azaz hatszázkilecvenezer forint bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 – 01040391 – 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090241. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2018 március 26-án elektronikus úton kifogást nyújtott be Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) számára a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésének sérelme miatt.

[2]           Beadványozó előadása szerint Simonka György, a FIDESZ-KDNP közös listát állító jelölő szervezetek jelöltjeként induló képviselőjelölt 2018. március 23-án 16 óra 50 perckor bejegyzést tett közzé a Facebook közösségi oldalán. A közzétett bejegyzésben a képviselőjelölt a nagykamarási óvoda szigetelési munkálatainak megkezdéséről számol be olyan képek közzététele mellett, amelyen óvodások körében látható. Beadványozó álláspontja szerint azzal, hogy a képviselőjelölt az óvoda felújításának hírét annak meglátogatásról készült képekkel együtt helyezte el közösségi oldalán, kampányeszközt alkalmazott, amelynek azonban meg kell felelnie a Ve. előírásainak. Véleménye szerint a jogsértés megítélését lényegesen súlyosbítja, hogy a képviselőjelölt korábbi óvodai kampányolásával kapcsolatos elmarasztalásának jogerős megállapítása után is ismételten őt óvodások körében bemutató képet tett közzé.

[3]           Fentiekre tekintettel kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltást, valamint bírság kiszabását.

[4]           Az OEVB a 74/2018. (III. 28.) számú határozatával Beadványozó kifogását elutasította. A határozat indokolása szerint az érintett intézmény meglátogatása során a gyermekekkel készített fényképek nem bírnak bizonyító erővel arra nézve, hogy politikai tevékenység folytatására került sor, továbbá a becsatolt bizonyítékból nem állapítható meg, hogy az óvodában történő látogatást kampánytevékenység folytatására fel kívánták volna használni. Az OEVB álláspontja szerint Beadványozó a bizonyítékok alapján nem tudta egyértelműen bizonyítani azt, hogy a látogatásnak az volt a szándéka, hogy annak keretében a választópolgárokat választópolgári akaratukban befolyásoljon.

[5]           A fentiekre tekintettel az OEVB megállapította, hogy a kifogásban leírtak nem valósítottak meg jogellenes kampánytevékenységet tekintettel arra, hogy azokon a fényképeken, ahol óvodások láthatóak, nem jelenik meg kampányeszköz, nem történik olyan tárgyak átadása, amelyek jelölő szervezet szimbólumait vagy jelölt nevét tartalmazzák.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[6]           Beadványozó 2018. március 30-án 10 óra 30 perckor nyújtott be fellebbezést, amelyben vitatja az OEVB döntését. Álláspontja szerint az OEVB figyelmen kívül hagyta a Kúria Kvk.II.37.395/2014/2. számú végzésében az esélyegyenlőség alapelvével kapcsolatban rögzítetteket, és nem állapította meg az alapelv sérelmét arra való hivatkozással, hogy a közösségi oldalon történő közzétételre mindenkinek van lehetősége. Véleménye szerint az OEVB megalapozatlanul állapította meg az Nkt. 24. § (3) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezésre való hivatkozással azt, hogy a becsatolt bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy az óvodában történő látogatást kampánytevékenység folytatására fel kívánták volna használni. A Bizottság továbbá nem értékelte továbbá azt sem, hogy a választási kampányidőszak alatt kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. Véleménye szerint Simonka György Facebook oldalán elhelyezett bejegyzésre adott választópolgári kommentek is ezt bizonyítják. Előadta továbbá, hogy az OEVB helytelenül rögzítette a tényállást, mivel a bizonyítékokból kitűnik, hogy az óvodában történő látogatást kampánytevékenység céljára használta fel a képviselőjelölt.

[7]           Álláspontja alátámasztására idézi a Kúria Kvk.I.37.281/2018/2. számú végzését, amely pont Simonka György jogsértése kapcsán rögzítette, hogy a vizsgált tevékenység megítélésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az kampányidőszakban történt. Beadványozó fellebbezésében kiemeli, hogy a képviselőjelöltet hasonló jogsértése miatt már mind az NVB, mind a Kúria jogerősen elmarasztalta, a határozatokban „előírt kötelezésekkel tisztában volt, azt figyelmen kívül hagyta, azokkal ellentétesen járt el, így megállapítható a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv sérelme is.”.

[8]           A fentiekre tekintettel kéri az OEVB határozatának megváltozatását, és a kifogásának helyt adni, a jogszabálysértés tényének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltást, bírság kiszabását és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárásának kezdeményezését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9]           A fellebbezés alapos.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[11]        A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, a választási gyűlés.

[12]        A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[13]         A Kúria Kvk.II.37.395/2014/2. számú végzésében kifejtette, hogy „[a] kampánytevékenység folytatásának megítélése tekintetében a választási eljárási törvényen kívül, az ágazati szabályban foglalt, kifejezett törvényi tilalmat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az Nkt. 24. § (3) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény – azaz a 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az óvoda – helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.”.

[14]        A Kúria a Kvk.IV.37.368/2018/2. számú végzésében az NVB álláspontját osztva megállapította, „hogy a közoktatási intézménybe közvetlenül az iskolakezdés előtt az oda járó gyermekek számára a kérelmezőt népszerűsítő tollak és egyéb ajándékok juttatása olyan kampánytevékenység, amely sértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését. A Kúria korábban, hasonló tényállású ügyben is akként foglalt állást, hogy kampányidőszakban országgyűlési képviselőjelölt oldalát hirdető és azt „lájkoló” pólók beküldése a köznevelési intézménybe az Nkt. 24. § (3) bekezdésében és Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezések megsértését eredményezi, mivel <<a pólók felirata egyértelmű üzenetet hordozott, a kérelmező hirdetését jelentette és a pólón megjelenő profillal való kapcsolódása által a kérelmező politikai tevékenységére történő figyelemfelhívást tartalmazza.>>” (Kvk.I.37.281/2018/2. számú végzés).

[15]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Kúria a 2018. március 14-i Kvk.I.37.281/2018/2. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 240/2018. számú, azon határozatát hagyta helyben, amelyben szintén Simonka György képviselőjelölt kampánytevékenységével kapcsolatban került megállapításra a Ve. alapelveinek és az Nkt. 24. § (3) bekezdésének sérelme, továbbá került eltiltásra képviselőjelölt a további jogsértéstől.

[16]        A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján rögzíti, hogy a jelen ügy tárgyát képező Facebook bejegyzés a nagykamarási óvoda felújításával kapcsolatban került megosztásra. A bejegyzéshez összesen öt darab fényképfelvétel csatolt, amelyből kettő kizárólag az intézmény korszerűsítésével kapcsolatos, azokon a képviselőjelölt nem jelenik meg. A további három fényképfelvétel közül kettőn szerepel Simonka György az óvoda épületében, a „Süni csoportnak” fenntartott helységben a kisgyerekek között. A képek alapján megállapítható, hogy a képviselőjelölt étkezési idő alatt tartózkodott az intézményben, a sérelmezett felvételek is akkor rögzítették, amelyek a látogatást követően megosztásra kerültek az egyik internetes közösségi oldalon, azok jelenleg is elérhetőek.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság 605/2018. számú határozatában úgy foglalt állást, hogy önmagában egy képviselő-jelöltnek gyermekekkel való találkozása és ennek a megörökítése, közzététele befolyásolja a választópolgárokat választói akaratuk kialakításában, tekintettel arra, hogy a találkozást megörökítő felvétel egy többszázezer követővel rendelkező képviselőjelölt közösségi oldalán került közzétételre. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja alapján az így közzétett tartalom bármely választópolgár által megismerhetővé vált és a választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jelenítette meg az azon szereplő jelölteket, amelynek következtében alkalmas a választópolgári akarat befolyásolására.

[18]        A fent hivatkozott határozatában a Bizottság megállapította, hogy a sérelmezett tevékenység kampánytevékenység volt, amely a Nkt. 24. § (3) bekezdésébe ütközik és ezáltal a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának sérelmét jelenti.

[19]        A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatában kifejtettekkel ellentétben, fenti döntésére tekintettel is megállapítja, hogy a sérelmezett tevékenység kampánytevékenységnek tekintendő, mivel a látogatást megörökítő képek a legnagyobb közösségi oldalon megosztásra kerültek, azok bárki számára korlátozás nélkül elérhetőek, megtekinthetőek, így végső soron alkalmasak a jelölt népszerűsítésére. A sérelmezett cselekmény kampánytevékenység jellegére utal az is, hogy a képviselőjelölt által elhelyezett bejegyzés sikeres lobbi tevékenységet említ, amelynek következtében jutott az intézmény a felújításhoz szükséges anyagi forrásokhoz.

[20]        A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a képviselőjelölt azzal, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának kampányidőszakában olyan fényképfelvételeket osztott meg az internetes közösségi oldalán, amelyeken a nagykamarási óvodában, felügyeleti időben kiskorúak között szerepelt, megsértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését. Egy ilyen kampánytevékenység a Kúria említett határozata értelmében nemcsak a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt alapelv megsértésére alkalmas, de sérti a c) pont szerinti esélyegyenlőség alapelvét is, hiszen az esélyegyenlőség azáltal is sérülhet, ha egy képviselőjelölt előnyhöz jut törvénysértő eszközök alkalmazásával.

[21]        Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sérelmezett tevékenység kampánytevékenységnek minősül, amely az Nkt. 24. § (3) bekezdésébe ütközik és ezáltal – a Kúria és a követett NVB gyakorlat szerint is – a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának sérelmét jelenti. 

[22]        A Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazva indokoltnak tartotta bírság kiszabását is a jogsértőkkel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt. A Ve. 219. § (2) bekezdés értelmében a bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse. A bírság összegének meghatározatása során a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 219. § (1) bekezdés szerint mérlegelte az eset összes körülményét, így különösen az érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét. A bírság összegének megállapításakor értékelni kell azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

[23]        A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során – a Ve. 219. § (1) bekezdés értelmében – különös súllyal vette figyelembe azt, hogy Simonka György képviselőjelölt jogszabálysértése a 2018. évi országgyűlési képviselőjelöltek választási kampányidőszakban, az Nkt. 24. § (3) bekezdés rendelkezésének, valamint a Ve. c) és e) pontjaiban alapelveinek megsértése kapcsán korábban már jogerősen megállapításra került, a jelöltet további jogsértéstől mind az NVB, mind a Kúria eltiltotta. A jogsértés súlyával, ismétlődő jellegével, valamint a szándékosság tekintetében a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Kúria 2018. március 14-én hozta a képviselőjelöltet elmarasztaló, Kvk.I.37.281/2018/2. számú végzését, a képviselőjelölt ezt követően, a jogerős határozat tudatában, 2018. március 23-án töltötte fel a sérelmezett bejegyzést a közösségi oldalára. A jogsértés területi kiterjedésének megítélése során a Nemzeti Választási Bizottság értékelte azt a tényt, hogy az elhelyezett fényképek bárki számára elérhetőek, azok a közösségi oldalon történő regisztráció nélkül is megtekinthetőek.

[24]        A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25]        A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjain, a 140. §-án, a 141. §-án, 218. § (2) bekezdés a) – b) és d) pontjain, a 219. § (1) és (2) bekezdésein, 231. § (5) bekezdés b) pontján, az Nkt. 7. § (1) bekezdés a) pontján, a 24. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 31.

                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                   elnöke

 

 

 

Kérem, lájkolja az oldalamat!