Ez Orosházi Élet, nem pedig Simonka-lap!

Kifogást nyújtottam be a választási bizottsághoz az Orosházi Élet legújabb száma miatt, mert a lap nem tartotta be a jelöltek közötti egyenlőség alapelvét. Csak Simonka van benne, más képviselőjelölt egy sem! Ez pedig törvénysértő!

A várakozásaim szerint a kifogásomat a helyi választási bizottság hétfői ülésén fogják tárgyalni, majd beszámolok a döntésükről. Tekintettel arra, hogy ezen a héten már három határozatukat is az ellenkezőjére változtatta a Nemzeti Választási Bizottság, remélem, hogy körültekintően járnak el.

Békés megye 04. választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság részére

Tisztelt Választási Bizottság!

Alulírott Füvesi Sándor (…) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § (1) bekezdése alapján a következő indokokra figyelemmel, a törvényes határidőn belül

k i f o g á s t

nyújtok be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:  Ve.) 146. § a) pontja szerinti politikai reklám Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek közötti esélyegyenlőséget biztosító alapelvet sértő módon történő közzététele miatt.

I. A tényállás körében az alábbiakat adom elő:

Az Orosházi Élet 2018. 03. 09-én megjelent számában Simonka György összesen 3 alkalommal szerepel az összesen 8 oldalas újságban úgy, hogy egyetlen másik képviselőjelölt sem szerepel rajta kívül.

Simonka György a kiadvány alábbi oldalain jelenik meg:

1. Rögtön az első oldalon megtalálható Simonka György fotója, és az ehhez tartozó cikkben az újság a nevét is feltünteti, de a cikk több helyen is utal rá, mint a térség országgyűlési képviselője.

2. A 2. oldalon is szerepel Simonka György neve több alkalommal is. Először a „Megújul a háziorvosi rendelő” című cikkben jelenik meg, ahol a szövegkörnyezet is az eddigi tevékenységét népszerűsíti.

3. Simonka György következő megjelenése az „Iskolafejlesztés indul Tótkomlóson” című publikációban található. Itt a FIDESZ-MPSZ és KDNP jelöltje a fotón is szerepel, valamint a neve a cikkben is megjelenik.

4. A 2. oldalon egy további, a kormány intézkedését bemutató hír is szerepel, amely részletesen közli, hogy ki és mekkora összeget fog a 2. negyedévben kapni a rezsicsökkentésnek köszönhetően.     

II. Jogszabálysértés indokolása

A)

Az Orosházi Élet c. újság nyomtatott formában történő terjesztése, amelyre 2018. 03. 09-én került sor első alkalommal, önmagában is jogszabálysértő. A kifogás benyújtására a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a jogsértést követő három napban van lehetőség, amelynek jelen kifogás eleget tesz.

Az Orosházi Élet c. újság az interneten is elérhető példányszáma (internetes hivatkozás a csatolmányban található) azonban nem a Ve. 209. § (1) bekezdése, hanem a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján ítélendő meg, tekintettel arra, hogy ez folyamatosan elérhető, a választók ehhez bármikor hozzáférhetnek, így a jogsértés nem egyszeri, hanem folyamatos és jelenleg is tartó, így a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján a kifogás benyújtására a jogsértő állapot fennállása alatt folyamatosan lehetőség van.

B)

A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelme a lapszámot alkotó cikkek összességének figyelembe vételével állapítható meg (Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozat). Jelen esetben az látható, hogy az önkormányzati lapban megjelent, Simonka Györgyöt népszerűsítő hírek kimerítik a Ve. 141. §-ában foglalt kampánytevékenység fogalmát, amelynek értelmében kampánytevékenységnek minősül a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása.

Azt, hogy mi minősül kampánytevékenységnek, a Ve. 140. § határozza meg, és a Ve. 140. § c) pontja külön nevesíti a politikai reklámot.

A politikai reklám fogalmát a Ve. 146. § a) pontja határozza meg és utalva a médiaszolgáltatásokról, és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjára, érti alatta a jelölt szerepeltetését is, ahogyan az a Kúria gyakorlatában is egyértelmű (Kvk.III.37.326/2018/4. számú határozat).

A Kúria a Kvk.III.37.326/2018/4. számú határozatában (továbbiakban: a Kúria végzése), a fentieken túl, több jelentős, jelen ügy kapcsán releváns megállapítást is tesz.

A Kúria a végzésében megállapítja, hogy a nyomtatott lapszámok cikkekből és képekből tevődnek össze, és egy konkrét lapnak a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának történő megfelelést a cikkek és a képek összességére figyelemmel kell megállapítani ([18]). Alapvető tehát, hogy a jelöltek egyenlőségének egy adott lapszámban is érvényesülnie kell, azokat nem lehet más módon (más felületen való) megjelenéssel pótolni. Erre utal a Kúria végzése is, amikor kifejti ([19]), hogy nem elfogadható az az álláspont, amely szerint valamennyi, a választással kapcsolatos kiadványra figyelemmel kell lenni a Ve.-nek való megfelelés szempontjából, hanem egy konkrétan kiragadható önkormányzati lapszámnak is meg kell felelnie a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek egyenlőségét kifejező alapelvnek. Jelen ügyben az a tény, hogy Simonka György 3 alkalommal is szerepel a lapban (ebből 2 alkalommal fényképpel), valamint az, hogy a Kormány „pénzadó” intézkedését részletesen bemutató cikket is közöl a lap, amellett, hogy más jelöltekről vagy az ellenzékről semmilyen hírt nem közöl, egyértelműen sérti a Kúria fentebb bemutatott megállapításait, mivel az adott lapszám nem biztosít egyenlő esélyeket a képviselőknek, ezáltal sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába foglalt követelményét.

A Kúria végzése rendelkezik arról is ([20]), utalva a korábbi gyakorlatára (Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzés) hogy miként értelmezi az esélyegyenlőséget. Eszerint amennyiben a jelöltek számára nem azonosak az objektív külső feltételek, ahogyan a szavazókat megszólíthatják, akkor megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség azáltal, hogy valamely jelölt helyzetét privilegizálják más jelöltek helyzetéhez képest. Ezek alapján tehát nem volna elfogadható egy olyan gyakorlat, amelynek következtében valamelyik jelölt, jelen esetben Simonka György, a minden házhoz kiszórt, ezáltal terjesztett nyomtatott lapban jelenik meg, míg más jelöltről szóló hír kizárólag valamilyen internetes portálon érhető el.

Megjegyzi továbbá a Kúria azt is, hogy a fényképek (más jelöltekhez viszonyított) magas száma önmagában alkalmas a választók befolyásolására, amely körülmény esetén másodlagos akár az is, hogy jelöltként vagy jelenleg hivatalban lévő országgyűlési képviselőként szerepeltetik-e vagy sem ([26]). A Kúria kiemelte, hogy az általános olvasó elsősorban a fényképekre és a szalagcímekre koncentrál ([26]). Ebből következően még jelentősebb a jogsérelem, mivel Simonka György fényképe a kiadványban több helyen is szerepel, és alkalmas a választók befolyásolására és Simonka György népszerűsítésére. Jelzi továbbá a kiadvány kampányeszköz jellegét az is, hogy bár, ahogyan az a címből is kitűnik, a lap Orosházára fókuszál, ebben a lapszámban megjelenik egy Tótkomlós városában történt fejlesztésről szóló hír is, amely kapcsán az újság szerepelteti Simonka György fényképét. Tekintettel arra, hogy Tótkomlós a Békés megye 4. számú választókerületéhez tartozik, így alkalmas a választók befolyásolására nem csak Orosháza, de a választókerület más térségeiben is.

További feltételként állapítja meg a Kúria, hogy egy önkormányzati lapnak a választások idején semlegesnek kell maradnia, nem köteleződhet el egyetlen jelölt mellett sem ([22]). Jelen esetben, a fentiekre tekintettel, az a tény, hogy az önkormányzati lap több alkalommal is közöl Simonka Györgyről készült fényképeket, valamint híreket anélkül, hogy más jelöltekkel kapcsolatban ugyanezt megtenné, egyértelműen jelzi, hogy az önkormányzati lap az egyik jelölt mellett elköteleződött, ezáltal számára behozhatatlan és igazságtalan versenyelőnyt biztosítva. Az Orosházi Élet ezen gyakorlata pedig egyértelműen a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába ütközik, és sérti a jelöltek közötti egyenlőség alapelvét. Mindezek alapján az önkormányzati lap bemutatott gyakorlata törvénysértő.

C)

A jelen kifogásban foglaltak alátámasztására csatolom az alábbi bizonyítékot:

A sérelmezett újságot tartalmazó internetes hivatkozás:​

https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180309

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Választási Bizottságot, hogy jelen kifogásomnak szíveskedjen helyt adni, és Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét megállapítani, és b) pontja alapján a fent megjelölt intézményeket a további jogszabálysértéstől eltiltani, azaz az Orosházi Élet című újság a jelen kifogással érintett számát tegye elérhetetlenné az internet számára, valamint a kiadót kötelezze arra, hogy az Orosházi Élet nyomtatott példányait a továbbiakban ne juttassa el a választókhoz.

Tisztelettel,

Kelt: Orosháza, 2018. március 10.

Füvesi Sándor

 

 

 

 

Kérem, lájkolja az oldalamat!