A Fejes Róbertné leváltásáról szóló előterjesztésünket napirendre sem vették!

Mint ismeretes, Orosházán még a közmunkásokat is meglopták! Lassan már nincs olyan önkormányzati intézmény vagy cég, ahol ne jártak volna nyomozók, ahol ne folyna nyomozás valamilyen bűncselekmény gyanúja miatt. Legutóbb az derült ki, hogy a bíróság első fokú ítéletében bűnösnek mondta ki a civil szervezet vezetőjét a közmunkások megkárosításában, erről a tényről pedig Fejes Róbertnénak – mint a területért felelős alpolgármesternek – tudnia kellett.

Más botrányos, a város számára kárt okozó ügyek miatt is előterjesztést készítettünk arról, hogy a képviselő-testület hívja vissza alpolgármesteri tisztségéből Fejesnét. Ezt – ahogy kell – benyújtottuk Dávid Zoltánnak, kifejezetten kérve annak napirendre vételét.

Mivel a személyi kérdésekről – legyen szó akár kinevezésről, vagy, mint itt, visszahívásról – mindig és kizárólag titkosan szavaz a képviselő-testület, a városvezetés feltehetőleg a saját képviselőiben nem bízott meg annyira, hogy napirendre merje venni. Éppen ezért javasoltam a kibontakozó vitában már a napirendre vételről is a titkos szavazást, de ezt is lesöpörték az asztalról, hogy láthassák a kezeket, nehogy valaki közülük véletlenül ne a pártfegyelem, hanem a lelkiismerete szerint szavazzon. Így még azt is megakadályozták, hogy egyáltalán beszéljünk róla.

Dávid a napirendre nem vételt azzal indokolta, hogy neki mindhárom alpolgármesterére szüksége van. Márpedig mi meg nem így gondoljuk, és szerintem még sokak szerint sincs így! Sose volt három alpolgármester a városban, évek óta mondjuk-kérjük-követeljük a szám csökkentését! A nem hiteles jegyzőkönyv nem hivatalos szövegének közreadásával bemutatom, mi történt legutóbb ennek kapcsán. A végén, a kavarodásban, szerintem, már megint nem egészen értették, miről is szavaztunk…

Eredeti hangfelvétel! Ha már nem nézheti, hallgassa meg!

Nem hiteles jegyzőkönyv nem hivatalos szövege alapján

Hivatalos jegyzőkönyvek pdf formátumban itt!

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket, a meghívottakat és a Média képviselőit.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Burka László képviselő jelezte, hogy később fog érkezni, valamint Sára Csaba jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni.

Megállapította, hogy 13 fő képviselő jelenlétével a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

A napirendi pontok vonatkozásában egy új napirendi pont felvételét javasolta eredetben 3.) „Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre” címmel.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztések között kiküldésre került Fetser János képviselő-frakcióvezető úr indítványa Fejes Róbertné alpolgármesteri tisztségéből visszahívása tárgyában. Annak tartalmát minden képviselő megismerhette. Ezen előterjesztés az általa javasolt napirendek közé nem került felvételre. Képviselő úr javaslatával nem kíván élni, mivel

mindhárom

– a képviselő-testület által megválasztott –

alpolgármester munkájára szükség van

a munkakörükben meghatározott feladatok ellátásához.Így képviselő-frakcióvezető úr indítványának napirendre vételét nem támogatja. Megkérdezte képviselő urat, hogy fenntartja-e indítványát, amennyiben igen, kéri, hogy szavazzanak annak napirendre vételéről vagy elutasításáról.

Fetser János képviselő: Természetesen fenntartja. Egy kiegészítést elfelejtett polgármester úr mondani, hogy ők megindokolták az előterjesztésben, hogy miért tartják alkalmatlannak az alpolgármester asszonyt. Nevezetesen azért, mert

rendszeresen hazudik a testületi ülésen.

Olyan büntetőügy került napirendre, amiben elmarasztalás történt, és itt a testületi ülésen szintén nem mondott igazat. Név szerinti szavazást kért a napirend felvételéről. Indoklást kér, hogy egy ilyen nagy horderejű dolog, amit tegnap kiküldtek és este vette ki a postaládájából, ami több milliárdos döntést igényel a következő időszakra, ezt miért egy nappal a testületi ülés előtt küldték ki? A polgármestert kérdezi, nem Elekes Lajost, akit nem választott meg senki, csak a Fidesz frakció.

Dávid Zoltán polgármester: Elekes Lajosnak adott szót.

Elekes Lajos alpolgármester: Helyesbítette a Fetser úr által mondottakat. A döntés nem több milliárdos. Jelenleg 7 db projekt megvalósításának a közbeszerzési feladatainak ellátását támasztja alá. Ennek cirka 1 millió az értéke. Az építési érték ennél valamivel kevesebb, 1 milliárd alatti. A 7 projekt közbeszerzési tanácsadóját választották ki. 3 projekt közbeszerzésének értéke a közbeszerzési határt sem érte el, a közbeszerzési szabályzat szerint szerezték be a közbeszerzőt. Szerdán történt meg a pályázatok bontása, ez indokolta a késedelmet. A projektek megvalósítási határideje 2018. év decembere. A következő ülésre egy hónapot csúszott volna a projektek megvalósításának lehetősége. Ezt a késedelmet veszélyesnek találják, ezért választották azt a megoldást, hogy tegnapi nap folyamán küldték ki az előterjesztést. Ezért ezúton is elnézést kért, de

az ügy fontossága indokolja,

hogy napirendre kerüljön az anyag.

Dávid Zoltán polgármester: Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Augusztus 31-én kérdést intézett polgármester úrhoz, melyre nem kapott választ, aztán megismételte írásban, melyre még mai napig nem kapott választ, igaz még 1 nap van hátra a 30-ból, hogy miért van szükség 2 alpolgármesterre és egy társadalmi megbízatású alpolgármesterre. Indokokat is felsorolt, különös hangsúlyt fektetett a hatékonyságuk megkérdőjelezhetőségére és a költségvonzatukra, illetve a város jelenlegi képét és munkájukat minősíthetőleg. Elekes úr is tovább beszélt, nem tudja, hogy milyen kategóriában tette. Tekintettel arra, hogy nem tudhatják, hogy mi lesz a szavazás eredménye a szocialista frakció által beterjesztett előterjesztésre, bízva abban, hogy a józanész fog uralkodni a képviselő-testület tagjain és annak helyt adnak, hogy az az ámokfutás, ami eddig az elmúlt 3 évben volt, az ne ismétlődhessen meg.Indítványozta, hogy az SZMSZ 73. § (1) bekezdését módosítják aszerint, hogy

1 főre legyen redukálva az alpolgármesterek száma.

Ne csak távolítsák el Fejes Róbertné alpolgármester asszonyt, hanem akadályozzák meg azt is, hogy ez megismétlődhessen és esetleg egy alkalmatlan személyt válasszanak. Töröljék a (2) bekezdést, amit a társadalmi megbízatású alpolgármesterre vonatkozik, mert úgy gondolja, hogy arra sincs szükség, az eddigi munkája alapján kijelenthető, hogy teljesen fölösleges. Megígérte neki, hogy ki fogja emelni, ezért külön köszöntötte Elekes Lajost, előkerült, nem keresi tovább. A mai előterjesztésekből látható, hogy feleslegesen került elő. A 2 módosító indítványt fenntartja változatlanul.

Dávid Zoltán polgármester: Az SZMSZ-nek ez nem felel meg. Nagy türelemmel hallgatta, amit nem kellett volna. Kérte, hogy tartsa be az SZMSZ szerinti lehetőségeket. Füvesi Sándor ügyrendben kért szót, kérte, hogy ügyrendben szóljon.

Füvesi Sándor képviselő: Egy szavazás következik, amit módosítana. Az MSZP frakció azt kéri, hogy a Fetser János által benyújtott alpolgármesteri megbízás visszavonása című előterjesztés napirenden legyen vagy sem, szerintük csak igen, erről titkos szavazással döntsön a testület. Ennek semmilyen akadálya nincsen. Amit polgármester elmondott indokként, úgy gondolja, hogy egy előterjesztés vitájában lehet egy érv. Bár

nem tudja, miért bízik abban a Fejes Róbertnében, akit Elekes Lajossal együtt Simonka rakott ide.

Erről majd vitatkoznak az előterjesztésnél, és döntenek a határozati javaslatról. Az, hogy polgármester úr még azt is meg akarja akadályozni, hogy egy ilyen fontosságú ügy a képviselő-testület napirendjére kerüljön, ez példátlan és elfogadhatatlan. Egy jó válasz van, az, hogy ezt a testület napirendre veszi, majd ezt követően megtárgyalja, azokat amiket leírtak, meg azokat is, amiket szóban fognak kiegészíteni, hosszú ennek a sora. Ezt követően a testület dönt. Kérte, hogy a napirendre vételről titkos szavazással döntsön a testület.

Dávid Zoltán polgármester: Jegyző Asszonynak adott szót.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Alapesetben a napirendre vétel egyszerű szótöbbséggel történik. A képviselők kérhetik, hogy név szerint szavazzanak. A név szerinti szavazáshoz szükséges a jelenlévő képviselők egy negyedének elfogadása. Ha név szerinti szavazásról szeretnének szavazást, először azt kell elfogadtatni, ezt követően a napirendre vétel egyszerű szótöbbséggel történik. A határozat tárgyában alapesetben az SZMSZ-ben titkos szavazásról van szót. Felhívta a figyelmet, hogy napirendre tudják venni a kérdést, viszont érvényes döntést csak akkor hozhatnak, ha polgármester úr ezt a határozati javaslatot magáénak tekinti, tekintettel arra, hogy az alpolgármesteri tisztség megszüntetésére vonatkozóan polgármesteri javaslat szükséges. Érvényes határozatot akkor hozhatnak,

ha polgármester úr magáévá teszi,

ha úgy történik, akkor automatikusan, az SZMSZ szerint titkos szavazással történik meg. Nem lát lehetőséget arra, hogy a név szerinti döntéshozatalról titkos szavazással döntsenek. Név szerinti szavazás történik, hogy a napirend felvétele név szerint történjen.

Dávid Zoltán polgármester: Elekes Lajos ügyrendben kért szót.

Elekes Lajos alpolgármester: Polgármester segítségét kérte, hogy ne hagyja, hogy egy alig 10%, meg éppen 10%-os pártnak a helyi képviselői utasítsák polgármester urat.

Lassan már ők vezetik az ülést.

Felszólította, utasította, ezeket nem kellene tűrni polgármesternek, aki vezeti az ülést. Polgármester válaszadásra kérte fel, annak nincs időbeli korlátja. Próbálta a legtömörebben, érthetően elmondani a választ, hogy ők is megértsék. A Jobbik és az MSZP oldaláról csúnyán túllépték az időkorlátokat, úgy gondolja, hogy ez nem korrekt. Ők megtehetik, a Fidesz pedig betartja a szakmaiságot. Kérte, hogy erre jobban figyeljenek.

Dávid Zoltán polgármester: Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: A jegyző asszony által elmondottakból egy sor kimaradt. Le is mondhatnak az alpolgármesterek, hogy ha felmérik, hogy milyen ellenállást és visszhangot váltanak ki a város polgáraiból. Még időben talán, utána majd szembenéznek az esetleges jogi és büntetőjogi kategóriákkal.

Le is mondhatnának,

és úgy gondolja,

ezzel tennének a legtöbbet.

Polgármester úr utána biztos megadja időkeret nélkül a szót és addig mondhatja, ameddig kívánja. Ez a demokrácia, tisztelt Elekes Lajos. Tudja, hogy folyamatosan szét akarják verni és úgy alakítják az SZMSZ-t, de ez a demokrácia, és amíg lehetőség van, addig meg fog szólalni ebben a témában is betartva az időbeli korlátot a korrektség mellett.

Dávid Zoltán polgármester: Fetser János ügyrendben kért szót.

Fetser János képviselő: Kérte jegyző asszonyt, hogy a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre a név szerinti szavazás eredménye.

(Jegyző Asszony mikrofon nélkül válaszolt.)

Dávid Zoltán polgármester: Kérte, hogy ne arra figyeljenek, ki mit beszél, a jegyzőre és rá figyeljenek. Kérte jegyző asszonyt, hogy ismertesse a szavazás menetét.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Először arról döntenek, hogy a napirend felvétele név szerinti szavazással történjen.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta a név szerinti döntéshozatal elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a név szerinti szavazással való döntéshozatalt a Fetser János által beterjesztett előterjesztésnapirendre vételére vonatkozólag.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta az „Alpolgármesteri megbízatás visszavonása” című előterjesztés napirendre vételét. Felkérte jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Arról szól a szavazás, hogy amit Fetser úr kért napirendre venni és a testületi tagok megkapták, az legyen napirenden, mert polgármester úr nem tekintette sajátjának és eredetben nem kérte a napirendre való felvételét.

(Több képviselő mikrofon nélkül szólt közbe.)

Dávid Zoltán polgármester: Kérte, hogy ne szóljanak bele, történjen meg a név szerinti szavazás.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a Fetser János által beterjesztett „Alpolgármesteri megbízatás visszavonása” című előterjesztés napirendre vételét.

 

Borítókép: Vitalap.hu.

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!