Fizetésemelést a dajkáknak!

27 Orosházán dolgozó dajka bérkiegészítéséről lesz szó.

Történt ugyanis, hogy a Pedagógusok Szakszervezete írt egy nyílt levelet, amelyben jelzett egy problémát. A probléma az egy munkahelyen dolgozók között kialakult bérfeszültségről szól, azaz járna többletjuttatás, de vannak, akik nem kapják meg. A szövegem alatt ez a nyílt levélben részletesen és érthetően olvasható.
Amikor ezt a levelet elolvastam, azonnal tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivataltól, a jegyzőtől, hogy hányan vannak az orosházi önkormányzati fenntartású intézményekben, akiket ez a különbségtétel hátrányosan érint. A választ ma megkaptam, abból kiderül, hogy 27 dajka várja, hogy megkapja azt a többletpénzt, ami járna nekik is. A levélből ez nem derül ki, de kértem egy pontos számot, amit szintén megkaptam: a 27 főre vetítve, járulékkal együtt ez 1.714.500,- Ft.
Bár a jegyző asszony levelének végén azt írja, hogy költségvetési többletforrás esetén fogják vagy tudják ezt az igényt kielégíteni, de mivel a pénteki testületi ülésen éppen napirenden van a költségvetés módosítása (a kiadott anyagban ez nem szerepel), javaslatot fogok tenni ennek a pénznek a kifizetésére. A képviselő-testület pedig majd eldönti, hogy támogatható-e a javaslatom.
Éppen ma, a bizottsági ülésen dobtak oda 10 és fél millió forintot a TDM-nek sörvirslire úgy, hogy a kérelmező egyesület részéről nem volt ott senki, a kérelmet nem mutatták meg, sőt, egy kockás papíron ács ceruzával írott költségvetést sem tettek le, szóval, ha arra volt pénz, akkor, gondolom, a 27 dajkára is lesz.

 

A PSZ nyílt levele a települési önkormányzatok képviselő-testületeihez, polgármestereihez

1. A Pedagógusok Szakszervezete több alkalommal felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai tevékenység megszervezése veszélybe kerülhet annak következtében, hogy a feladatellátásban közreműködők javadalmazása eltérő szempontok és eltérő rendszer alapján történik. A köznevelés intézményeiben folyó nevelő és oktató munka ugyanis igényli az együttműködést, a közös cselekvést mindenki részéről, akik bármilyen munkakörben részt vesznek a feladat végrehajtásában.
2. 2015. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak mellett speciális szabályok, a pedagógus-életpálya megfelelően átalakított rendelkezései szerint díjazzák a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat, amennyiben pedagógus-szakképzettséggel rendelkeznek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény előírásai alapján kapnak díjazást mindazok, akik nem tartoznak az említett körbe. Így például a szakorvosok, a dajkák, az óvodatitkárok a közalkalmazotti illetményrendszer szerint részesülnek díjazásban. A köznevelés feladataiban azonban részt vesznek azok is, akik a működtetői kötelezettségek megvalósításában közreműködnek, mint például a kisegítő feladatokat ellátó személyzet. Ők a munka törvénykönyve alapján részesülnek díjazásban. Az eltérő juttatási rendszerek alapján az érintettek között a munkavégzést is akadályozó bérfeszültség alakult ki.
3. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a köznevelésért felelős minisztériumban folytatott egyeztetés során megállapodásra jutott abban a kérdésben, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015-ben ötvenezer forint béren kívüli juttatást nyújt mindazoknak, akik nem tartoznak az életpálya-modell hatálya alá. Ez a megállapodás azonban nem terjed ki a települési önkormányzatok fenntartásában működő óvodákra, valamint az iskolai működtetői feladatok végrehajtásában közreműködőkre.
4. A Pedagógusok Szakszervezete azt kéri az óvodát fenntartó települési önkormányzatoktól – amennyiben erre még ez idáig nem került sor –, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az előző pontban található mértékben többletdíjazást biztosítanak mindazok részére, akik közreműködnek a településen működő óvodák, iskolák feladatainak a végrehajtásában, és nem részesülnek az életpályamodell szabályai szerinti díjazásban.
5. A Pedagógusok Szakszervezetének meggyőződése, hogy a negyedik pontban megfogalmazott kérelem teljesítése jelentős mértékben hozzájárul az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás zavartalan, magas színvonalú megszervezéséhez.
Budapest, 2015. június 9.
Pedagógusok Szakszervezete

 

Részlet a jegyzőkönyvből

17.)     Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása

 Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Füvesi Sándor képviselő: Ez az év a leszakadás éve, mert a számokból kiderül, hogy leszakadnak társadalmi csoportok a városon belül és leszakadunk, mint Orosháza, a hasonló településekhez képest a megyében. A pedagógusok nyílt leveléből kiderül, hogy vannak az oktatási rendszeren belül olyanok, akik nem kapják meg azt a kiegészítést, amit az életpálya modellben mások megkapnak. Az ülést megelőzően tájékoztatást kért jegyző asszonytól, melyből megtudta, hogy az 50.000 forint, járulékkal 63.500 forint egy főre vetítve, ami 1.714.500 forint összesen. Ezzel kapcsolatban módosító indítványként javasolta, hogy az 1.714.500 forintot a TDM támogatásának terhére biztosítsák. A költségvetésben továbbra sincs szociális válságalap, amit már sokszor javasoltak. Nincs Bursa Hungarica, csapadékvíz elvezetés. Régi kérésük, hogy kerüljön betervezésre a törzsgárda jutalom, illetve a szennyvízberuházással kapcsolatos támogatás megemelése. A vásárhelyi úti szennyvízproblémára számítások szerint 20 millió forint kellene, de ez most sincs benne. A kórház ügyében a szocialista frakció többször fordult kérdéssel polgármester úrhoz, melyekre nem kaptak választ. A februári ülés jegyzőkönyvéből idézett, mely szerint polgármester úr ígérte a kórházzal kapcsolatos ügyekről való tájékoztatást.

(…)

Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor módosító indítványát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasította Füvesi Sándor képviselő módosító indítványát, mely szerint 1.714.500 forintot biztosít a pedagógusok életpályamodell szabályai szerinti díjazására a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment támogatása terhére.