Miért csökkentették tovább a testületi ülések nyilvánosságát?

A május 22-i, pénteki képviselő-testületi ülésre benyújtott egyik interpellációm. Címe: Miért csökkentették tovább a testületi ülések nyilvánosságát?

Tisztelt Polgármester Úr! Ön nyilvánvalóan fél a nyilvánosság erejétől. Ezért terjesztett be tavaly ősszel a képviselő-testület megalakulását követően olyan új szervezeti és működési szabályzatot, amely még a réginél is jobban korlátozza az ellenzéki jogosítványokat. Immár az ön javaslatának köszönhetően erre az interpellációra is csak 1 percben válaszolhatok, a korábbi 2 perc helyett.

A tendencia tehát világos, csak az a kérdés, hogy miért?

Néhány hónapja megváltoztatták azt a gyakorlatot is ‒ ehhez nem kellett testületi döntés ‒, hogy a felszólalásokat a jegyzőkönyvben szó szerint rögzítik. Most már csak rövid, tartalmi összefoglalókat adnak, ami aztán vagy megfelel az elhangzottaknak, vagy nem. Vagy úgy mondtuk, vagy nem. Kérdezem, miért kellett a korábbi gyakorlatot megváltoztatni, miért nem adhatja vissza a jegyzőkönyv teljességében, szó szerintiségében azt, ami itt elhangzik?

De ha már itt csökkentenek, akkor hogyan biztosítja az orosházi polgároknak a testületi üléseken elhangzottak megismerését annak teljességében? Élő adás egy ismétléssel munkaidőben a városi televízióban? Hiányos, sokszor elfogult, politikailag motivált beszámoló a városi lapban? Megteszi-e a sok tízmilliós önkormányzati média, hogy vágatlanul felteszi az internetre a képviselő-testületi ülés videóját, úgy, ahogy az Orosházánál sokkal kisebb települések esetében már évek óta gyakorlat? Ha már a jegyzőkönyv sem tartalmazza azt, ami itt elhangzik, hol lehet azt utólag elérni? Hogy tájékozódhatnak így a város polgárai a munkánkról? Miért csökkentették tovább a testületi ülések nyilvánosságát?

Tisztelettel várom válaszát.

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő

 

Részlet a jegyzőkönyvből

Dávid Zoltán polgármester az alábbi választ adta:

Tisztelt Képviselő úr! A „Miért csökkentették tovább a testületi ülések nyilvánosságát? tárgyú interpellációjára válaszul a következőkről tájékoztatom. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek milyen kötelező tartalmi elemeket kell tartalmaznia.  E joghely alapján a jegyzőkönyvben szerepelnie kell – többek között – a hozzászólások, továbbá az ülésen elhangzottak lényegének. A jegyzőkönyv közokirat, melyet a polgármester és a jegyző ír alá, aláírásukkal igazolva, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak. A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét tartalmazza. Fontos helyi közügyek esetében, melyekben az önkormányzati képviselők döntőnek tartják, hogy véleményüket pontosan rögzítsék, adott a lehetőség, hogy az önkormányzati képviselők kérésére az írásban is benyújtott hozzászólásukat a jegyzőkönyvhöz mellékeljék, vagy kérésükre a véleményüket rögzítsék a jegyzőkönyvben. Erre az Mötv. 32. § (2) bekezdése alapján nyílik lehetőség. A nyilvánosság és az elhangzott hozzászólások szó szerinti jegyzőkönyvbe történő rögzítése nem azonos fogalmak.

Álláspontom szerint a nyilvánosság követelményének eleget teszünk azzal, hogy

–        a nyilvános képviselő-testületi és bizottsági üléseken bárki személyesen megjelenhet, és az ülésen annak rendjét nem zavarva részt vehet,

–        az ülések meghívói közzétételre kerülnek az önkormányzat honlapján,

–        a Képviselő-testület nyilvános ülései az oroscafe.hu hírportálon, valamint az Orosházi TV műsorán élőben nyomon követhetőek, illetve az Orosházi TV azokat megismétli,

–        a nyilvános bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók az Orosházi Polgármesteri Hivatalban, valamint megtekinthetők az önkormányzat honlapján,

–        a képviselő-testületi jegyzőkönyvek egy példánya a Városi Könyvtárba is megküldésre kerül, ahol szintén megtekinthető,

–        a zárt üléseken hozott határozatok nyilvánossága az Mötv. 52. § (3) bekezdése alapján a város hivatalos honlapján (www.oroshaza.hu) biztosított, valamint

–        a testületi üléseken meghozott legtöbb érdemi döntésről egy héttel később, szerkesztett formában az Orosházi Élet ingyenes hetilapban, valamint az oroscafe.hu írásaiban is közzéteszik.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

Végezetül, a tárgytól kissé eltérve elmondom, hogy álláspontom szerint a képviselői munka elsődlegesen nem a szó szerint elhangzottakon alapul, hanem a település lakóival történő folyamatos kapcsolattartáson, melyre véleményem szerint minden jelenlévő képviselőtársam törekszik.

Tisztelt Képviselő úr! Kérem válaszom elfogadását.

Füvesi Sándor képviselő: Nem fogadta el a választ. Megjegyezte, hogy szívesen felolvassa az interpellációt legközelebb, ha polgármester úr megengedi. Nem érti, hogy ami jó volt 25 évig, azt miért kellett januárban megváltoztatni, és miért nem lehet feltenni a youtube-ra a videót azok számára, akik nem tudják élőben követni, vagy az ismétlést nézni. Megkérdezte, hogy ha szeretné tudni fél év múlva, hogy mi hangzott el pontosan, akkor az valahol megtalálható, van róla hangfelvétel rögzítve?

Dávid Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta az interpellációra adott választ.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

134/2015. (V.22.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füvesi Sándor „Miért csökkentették tovább a testületi ülések nyilvánosságát?” című interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: azonnal